Z6_PPGAHG8001UC40Q3OHL1K62CM2
Z7_PPGAHG8001UC40Q3OHL1K62CE0

Комплексни услуги

Дата на публикуване: 11.03.2021
Последна актуализация: 20.10.2021

Комплексни - административни услуги

Гражданско състояние

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА

pdf logoПроцедура
pdf logoЗаявление за комплексно административно обслужване
pdf logoИскане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС ЗА ПЪРВИ ПЪТ

pdf logoПроцедура
pdf logoЗаявление за комплексно административно обслужване
pdf logoАдресна карта за настоящ адрес

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО

pdf logoПроцедура
pdf logoЗаявление за комплексно административно обслужване
pdf logoЗаявление за настойник/попечител
pdf logoЗаявление за настойнически съвет
pdf logoДекларация по чл.158 от Семейния кодекс
pdf logoДекларация за настойнически съвет

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРОМЯНА НА ИМЕ

pdf logoПроцедура
pdf logoЗаявление за комплексно административно обслужване
pdf logoЗаявление 1
pdf logoЗаявление 2

КОМПЛЕКТОВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ КЪМ ИСКАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

pdf logoПроцедура
pdf logoЗаявление за комплексно административно обслужване
pdf logoМолба за установяване наличието на българско гражданство

Комплексни - административни услуги

Местни данъци и такси

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВО

pdf logoПроцедура

pdf logoЗаявление за комплексно административно обслужване

pdf logoИскане за издаване на удостоверение за наследници

pdf logoИскане за издаване на документ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ. 87, АЛ. 11 ОТ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

pdf logoПроцедура за изискване и предоставяне на информация за наличие и липса на задължения по чл. 87, ал.11 от ДОПК

doc logoИскане за издаване на удостоверение по чл. 87, ал. 11 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс

 

Комплексни - административни услуги

Общински съвет

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ПРЕПИСКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНА ПЕНСИЯ

pdf logoПроцедура
pdf logoЗаявление за комплексно административно обслужване
pdf logoИскане за отпускане на персонална пенсия
pdf logoДекларация за семейно и имотно състояние и за годишния доход на член от семейството
pdf logoИскане за издаване на удостоверение наследници
pdf logoИскане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
pdf logoДекларация /за лицата по чл. 7, ал. 2, т. 2 НПОС/

ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО/ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

pdf logoПроцедура
pdf logoЗаявление-декларация за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй

pdf logoЗаявление-декларация за съгласие за обработка на личните данните

Комплексни - административни услуги

Общинска собственост

УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И КАРТОТЕКИРАНЕ ЗА ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ

pdf logoЗаявление за комплексно административно обслужване
pdf logoДекларация за семейно и материално положение и имотно състояние
pdf logoЗаявление за картотекиране за общинско жилище

НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ

pdf logoЗаявление за комплексно административно обслужване
pdf logoДекларация за семейно и материално положение и имотно състояние
pdf logoЗаявление за настаняване в общинско жилище


Комплексни - административни услуги

Стопански дейности

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

pdf logoПроцедура
pdf logoЗаявление за комплексно административно обслужване
pdf logoЗаявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН, МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

pdf logoПроцедура
pdf logoЗаявление за комплексно административно обслужване
pdf logoЗаявление за категоризиране на място за настаняване

Комплексни - административни услуги

Технически услуги

 

ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРЕПИСИ ОТ ДОКУМЕНТИ И КОПИЯ ОТ ПЛАНОВЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ТЯХ

pdf logoПроцедура
pdf logoЗаявление за комплексно административно обслужване
pdf logoИскане за издаване на удостоверение наследници

https://www.livechatalternative.com/