Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2K93
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2KP5

Правилници на Общински съвет

Дата на публикуване: 26.04.2021
Последна актуализация: 10.09.2021


pdf logoПравилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г. с изм. и доп. от 10.11.2020 г.
pdf logoПравилник за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй с изм. и доп. от 01.07.2021 г.
pdf logoПравилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй, в сила от 26.12.2018 г. с изм и доп. от 30.12.2019 г.
pdf logoПравилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Козлодуй
pdf logoПравилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй с изм. от 28.01.2021 г.
pdf logoПравилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Козлодуй/ЦПРЛ-ОДК/

pdf logoПравилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта към Община Козлодуй
pdf logoПравилник за реда за изграждане на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на Община Козлодуй
pdf logoПравилник за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на Община Козлодуй
pdf logoПравилник за условията и реда за финансиране дейностите на спортните клубове в община Козлодуй с изм. и доп. от 12.12.2018 г.
Отменен с решение № 116 по Протокол № 9/29.04.2020 г.
pdf logoПравилник за финансово подпомагане на студенти от Община Козлодуй