Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24J5
Z7_PPGAHG8001EOE0QJAL9RUU2OQ5

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 19.05.2023

Регистър на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите в администрацията на Община Козлодуй

 

Входящ №  Име и фамилия Длъжност чл.35, ал.1, т.1 (за несъвместимост) чл.35, ал.1, т.3 (за промяна в декларация за несъвместиност) чл.35, ал.1, т.2 I част за имущество (дата на подаване/контролно число) чл.35, ал.1, т.2 II част за интереси (дата на подаване/контролно число) чл.35, ал.1, т.4 (за промяна по т.2) (дата на подаване/контролно число)
19 Албена Асенова Главен специалист  „Отчитане на приходи и разходи” да   13.04.2022
9DD4F751
да  
125 Ангел Орлов Старши специалист домакин-снабдител  да   10.05.2022
DE1137EB
да  
104 Анелия Хинкинска Директор на ДГ "Радост" гр. Козлодуй да   04.05.2022
11CF0E33
да  
51 Анита Маринова Главен експерт „Местни данъци и такси” да   04.05.2022
D6E2F062
да  
36 Анита Оприцова Главен експерт "Социални дейности" да  

05.04.2022
AAD2C5EA

да  
85 Антоанета Николова Специалист "Обрeдни дейности" да   13.05.2022
86AAD5D1
да  
121 Бетина Борисова Главен експерт „Социални дейности, здравеопазване и интеграция” да   05.04.2022
E074C913
да  
100 Валентина Петрова Директор на дирекция ПНАИО да   13.05.2022
4E1A2CED
да  
120 Валери Валериев Специалист "Информационно обслужване на граждани"  да   04.01.2022
4A58D20C
да  
1 Василена Петкова Специалист “Информационно обслужване на граждани" да   10.05.2022
7DBF4A07
да  
128 Василина Димитрова Специалист “Информационно обслужване на граждани" да   21.04.2022
4F29C49B
да  
34 Величка Нейчева-Бошнякова Началник на отдел да   12.05.2022
79F1E283
да  
3 Венера Ангелова Главен експерт Контрол приходи да   05.04.2022
AC88C314
да  
17 Весислава Илиева Младши експерт "Финанси на образованието" да  

08.04.2022

D719080C

да  
119 Виктория Илиева Младши експерт "Финанси на образованието" да  

14.10.2022

5DD3B4B6

да  
115 Виктория Майсторова Младши експерт „Връзки с обществеността” да   04.04.2022
EF14B664
да  
32 Виолета Маркова Главен специалист „Младежки дейности и детски политики” да   29.04.2022
9F545524
да  
117 Габриела Ганчева Главен специалист „Контрол по търговски фирми и пазари" да  

06.10.2022

C1D5F09C

да  
114 Габриела Петкова Старши счетоводител „Образование" да  

17.08.2022

F030ECA1

да  
2 Галина Атанасова Главен експерт ТРЗ да   12.05.2022
518260ES
да  
91 Галина Кузманова Директор на дирекция ФСД и УС да   28.04.2022
3B33A112
да  
7 Галина Маринова Главен специалист "Човешки ресурси" да   04.04.2022
2E6F3A36
да  
72 Галина Младенова Главен експерт "КАО"  да   12.05.2022
5836318B
да  
29 Галя Николова Главен експерт „Местни данъци и такси" да   10.05.2022
C75AB0BD
да  
3/2 Галя Ценкова Директор на ДГ "Слънчице" гр. Козлодуй да   03.05.2022
BC463185
да  
8 Георги Вачев Директор на ОП "СДР" да   05.05.2022
D3E44C7B
да  
113 Гергана Котева-Станоева Финансов контрольор да  

13.07.2022

033CABEE

да  
74 Денислава Цветкова Главен експерт „Протокол” да   12.05.2022
393E398E
да  
11 Деница Николова Специалист "Административно обслужване" да   06.04.2022
6CC1A0BE
да  
12 Деница Петрова Главен експерт  „Дейност на ПК  и контрол върху изпълнение решенията  на ОбС” да   11.04.2022
A14AA792
да  
59 Десислав Димитров Главен експерт "Екология и опазване на околната среда" да   11.04.2022
CE91043B
да  
33 Десислава Василовска Секретар на МКБППМН да   13.05.2022
528E4A31
да  
15 Десислава Сандулова Главен експерт "Системен администратор" да   04.04.2022
A2A66646
да  
102 Деяна Тошевска Директор на Детска ясла №1 да   12.05.2022
48890FB8
да  
120 Добромира Петрова Младши експерт "Информационни технологии" да  

17.10.2022

C4783C5D

да  
62 Евелина Цветанова Старши счетоводител „Социални дейности да   13.05.2022

D629E014

да  
42 Елена Иванова Главен специалист "АПОН и гражданска регистрация" да   12.05.2022
2EDA2C96
да  
53 Елена Трифонова Главен експерт „Оперативни програми” да   21.04.2022
EC6FBA9D
да  
124 Елеонора Грамова Младши експерт „Финанси на образованието" да   10.05.2022
D1854738
да  
75 Елеонора Йорданова Главен експерт „Култура” да   12.05.2022
6E01C2CE
да  
115 Елица Липовянова Младши експерт „Зелена система” да   09.05.2022
89ACA2A1
да  
121 Златина Иванова Специалист „Обрeдни дейности" да   26.04.2022
ECE7A114
да  
30 Зорница Симеонова Управител ДЦПЛУ Хърлец да   09.05.2022
22C7C70C
да  
3 Зорница Тодорова Управител ЗЖЛУИ и ЗЖЛПР с. Гложене да   13.05.2022
39893620
да  
87 Ивалина Банова Секретар на община да   03.05.2022
E33A5EED
да  
123 Ивалина Петрова-Драганова Юрисконсулт да   10.05.2022
3DDE0F8F
да  
109 Иван Вачов Длъжностно лице по защита на личните данни да  

10.05.2022
BF958D35

да  
112 Ивелиан Иванов Специалист "Системен администратор" да  

01.06.2022

FDD676EA

да  
16 Ивелина Драгомирова Главен експерт "Изпълнение на общинския бюджет"  да   13.05.2022
5ADB1266
да  
3/1 Ивета Илиева Директор на ДГ "Радост" с. Гложене да   10.05.2022
A0CD64AE
да  
4 Иво Иванов Секретар на местната комисия за БППМН да   13.04.2022
B8AF8DE7
да  
83 Ина Лилова Управител ДЦДМУ и ЦОП Козлодуй да   09.05.2022
A92BD72F
да  
27 Ирена Гуцина Младши експерт "Разпореждане и управление на общинската собственост" да   14.04.2022
38C22BD1
да  
96 Ирена Кирилова-Попова Директор на дирекция НПМПОП да   11.04.2022
CC056BD6
да  
25 Ирина Николчева Главен специалист "Образование" да   12.05.2022
8DE020FE
да  
36 Йоана Трифонова Главен експерт "Социални дейности, здравеопазване и интеграция" да   09.05.2022
3892D9A8
да  
108 Йорданка Ценкуловска Директор на ДГ "Здравец" с. Хърлец да   13.05.2022
0FED9936
да  
117 Камелия Дерменджиева Младши експерт "Устройство на територията" да   03.05.2022

8DFA8793

да  
5 Камелия Николова Главен експерт „Ефективност на труда” да   10.05.2022
FB6046AA
да  
25 Каролина Костова Старши специалист "Домакин-снабдител" да   29.04.2022
FA527EBC
да  
122 Катрин Борисова Специалист „Обрeдни дейности" да  

24.10.2022

7077FE3B

да  
102 Костадинка Комитска Директор на ДГ "Звънче" гр. Козлодуй да   10.05.2022
A8B4D233
да   
26 Красимира Александрова Старши счетоводител „Социални дейности” да   04.05.2022
7ED1C6FE
да  
95 Красимира Гончева Главен експерт "Контрол по комунални дейности" да   28.04.2022
D00DFA1D
да  
37 Кристин Иванова Главен експерт “Оперативни програми и проекти” да   12.05.2022
3C166FFC
да  
23 Лидия Петрова Началник на отдел да   09.05.2022
EDA0DA47
да  
77 Лили Няголова Главен  експерт „Международни програми и проекти” да   09.05.2022
E1AF2E81
да  
90 Лилия Димитрова Главен експерт "Бюджет и финанси"  да   09.05.2022
1FB7123D
да  
76 Лиляна Рашкова Директор на дирекция ХД да   04.05.2022
BF38A94F
да  
121 Лора Николова Главен специалист „Вертикално планиране, подземна инфраструктура и контрол по строителството" да  

17.10.2022

C372271F

да  
44 Любов Воденичарска Главен експерт "ЧР" да   04.04.2022
54F54976
да  
4 Магдалена Митова Главен експерт „Обществени поръчки” да   04.05.2022
D6E71A82
да  
35 Мариела Умарска Деловодител по архива на ликвидирани учреждения, координатор и касиер Временна заетост да  

28.04.2022

00BC70BC

 да  
116 Марина Цветанова Главен експерт „Спорт и туризъм " да  

26.09.2022

26D9C342

да  
2 Мария Димитрова Младши експерт „Култура" да  

01.02.2023

0FC410F5

да  
38 Мария Коцева Главен експерт „Обществени поръчки” да   04.04.2022
C8EF94D2
да  
1 Мария Попова-Ценова Главен експерт „Оперативни програми и проекти" да  

06.01.2023

C88B80C7

да  
18 Мария Цонева Главен експерт „Обществени поръчки” да   03.05.2022
B0E79ABC
да  
31 Марияна Димитрова Главен експерт "Ефективност на труда" да   04.04.2022
944A6B0A
да  
105 Мая Йонова Директор на ДГ "Мир" гр. Козлодуй да   10.05.2021
9952B549
да  
82 Милена Стоянова Директор на дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост Бутан да   12.05.2022
56FB34C7
да  
114 Момчил Маринов Юрисконсулт да  

09.05.2022
D1505018

да  
123 Мирослава Тодорова Главен специалист "Административно обслужване" да  

02.11.2022
D842398D

да  
9 Наталия Предова - Василева Началник на отдел да   10.05.2022
F6779429
да  
15 Наталия Славчева Главен експерт "Образование" да   19.04.2022
94B4CB30
да  
125 Нели Берчева Главен специалист "Кадастър и регулация" да   10.05.2022
693B0DF6
да  
103 Николина Маринова Директор на ДГ "1-ви юни" с. Бутан да   29.04.2022
182C0424
да  
122 Нина Иванова Главен специалист „ЕСГРАОН" да   26.04.2022
5C311B45
да  
20 Пенка Гучева Главен специалист - отчитане на приходи и разходи  да   13.04.2022
B8FFFF72
да  
6 Петя Гечева Главен специалист "Устройствено планиране, кадастър, регулация” да   14.04.2022
6B242A01
да  
63 Петя Янкова Старши счетоводител „Образование” да   09.05.2022
AA93CC20
да  
17 Пламенка Митрошанова Управител ЦНСТПЛФУ 1 и 3 Хърлец и 2 Гложене да   09.05.2022
25C0C13C
да  
25 Рада Дамянова Технически сътрудник да  

25.04.2023 г. 1F1220DA

да  
22 Румен Горинов Главен специалист Логистика да   10.05.2022
E06B9015
да  
124 Светломир Колев Главен архитект да     да   
117 Силвия Момчилова Управител на ЦСРИ Бутан да  

12.05.2022
FC4455D7

да  
68 Соня Василева Главен специалист „Общински приходи” да   10.05.2022
230F3734
да  
124 Стела Декова Главен специалист „Общинска собственост" да  

08.11.2022

9A6C9ECD

да  
48 Стела Димитрова Специалист "Информационно обслужване на гражданите" да   13.05.2022
6D0621A6
да  
3 Таня Каменова Главен експерт "Изпълнение на общинския бюджет" да   12.05.2022
34FDDD66
да  
50 Теменужка Кузманова Главен специалист „Общински приходи” да   04.05.2022
F6C58A7B
да  
84 Теодора Пепелярска Главен специалист „Общински приходи” да   03.05.2022
5278BAF5
да  
5 Теодора Петрова Главен експерт "Обществени поръчки" да   28.04.2022
CFB704FB
да  
8 Тереза Миленкова Главен експерт "Човешки ресурси" да  

13.05.2022

782E8181

да   
110 Цветан Вашков Главен експерт "Строителство на сгради и съоръжения" да  

10.05.2022
3B94D47D

да  
54 Цветанка Трайкова Главен експерт „Обществени поръчки” да   05.05.2022
581880E5
да  
94 Цветелина Александрова Главен експерт „Местни данъци и такси” да   10.05.2022
5488F2CF
да  
52 Цветелина Маринова Директор на дирекция да   15.04.2022
D546E6AA
да  
121 Цветиана Радочикова Главен експерт „Международни програми и проекти" да   29.04.2022
B413E4FC
да  
92 Чавдар Слабов Директор на ОбП"КД" да   10.05.2022
9ADEF571
да