Z6_PPGAHG800HM450Q34SA72U1SJ5
Z7_PPGAHG800HM450Q34SA72U1SB6
Z7_PPGAHG800HM450Q34SA72U1SB3

Възможности за инвестиции

Дата на публикуване: 15.03.2021
Последна актуализация: 02.09.2022

 

pdf logoЗа обявяване на искане за пр. ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на административно -битова, производствена и складова база за собствени нужди в пи 77548.177.6, 77548.177.2 в земл. с. Хърлец

pdf logoИнвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на паркинг, депо за автомобили, административна сграда, бензиностанция и хотел“, в поземлен имот с идентификатор 37798.203.3, землище гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца, с възложител „БОДИ-М-ТРАВЪЛ“ ООД.

pdf logoИнвестиционно предложение за: „Изграждане на Административно – битова, производствена и складова база за собствени нужди“, в поземлени имоти с идентификатори 77548.177 и 77548.172.2, землище с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „ ЕВРО ТЕХНОКОНСУЛТ ГРУП“ ЕООД

pdf logoИнвестиционно предложение за „Изграждане на паркинг, депо за автомобили, административна сграда, бензиностанция и хотел“, в поземлен имот с идентификатор 37798.203.3, землището на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител „БОДИ-М-ТРАВЪЛ“ ООД

pdf logoИзясняване на обществения интерес за инвестиционно предложение (ИП) за „Израждане на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници до 60 Kw”, в поземлен имот с идентификатор 37798.505.373, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: Диляна Попова, гр. Колзодуй.

pdf logoУведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на инсталация за  производство на електрическа енергия от възобновяеми източници до 60 Kw”, в поземлен имот с идент. 37798.505.373, гр. Козлодуй, община Козлодуй, обл. Враца

pdf logoИнвестиционно предложение(ИП) за „Изграждане на Административно-битва, производствена и складова база“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 77548.177.7,м. „Гропата“, с. Хърлец, община Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „Тита-Консулт“ ООД.

pdf logoИнвестиционно предложение за: „Изграждане на Административно-битова, производствена и складова база”, находяща се в поземлен имот с идентификатор 77548.177.7 м. „Гропата”, с. Хърлец, община Козлодуй, обл. Враца, с възложител: Явор  Андреев управител на „Тита-Консулт” ООД

pdf logoИскане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за Инвестиционно предложение (ИП) за: „Извършване на дейности по предварително третиране на строителни отпадъци (СО), чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителна площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на област Враца“ възложител: „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД

pdf logoУведомление за инвестиционно предложение за „Извършване на дейности по предварително третиране на строителни отпадъци(CO), чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителна площадка или площадка, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на област Враца, възложител: “Проенергомонтаж” АД

pdf logoУведомление за инвестиционно предложение „Промяна на начина на трайно ползване на имот №063003, местност „Минчуна Черни Гред“ вземл. с.Хърлец, община Козлодуй

pdf logoУведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на нова ограда с портални врати и доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за биосигурност в птицефермата в гр.Козлодуй”

pdf logoУведомление инвестиционно предложение от Община Козлодуй: ,,Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци от Община Козлодуй по Оперативна програма ,,Околна среда” 2014 – 2020г.’’

pdf logoУведомление за инвестиционно намерение от Община Козлодуй: ,,Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица ,,Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община Козлодуй, област Враца”.Първи етап – ул. ,,Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. ,,Христо Ботев” до кръстовището на ул. ,,Христо Ботев’’ до кръстовището на ул.,,Освободител” и ул.,,Ломска”

pdf logoУведомление за Инвестиционно предложение от Община Козлодуй: ,,Детски парк в кв.259, гр.Козлодуй”