Z6_PPGAHG80093SD0Q3SC54RH3QS6
Z7_PPGAHG80093SD0Q3SC54RH3Q21
Изпълнявани проекти Реализирани проекти Членство в международни организации Проект №BGLD-2.003-0012 "Играем, учим се и заедно растем", финансиран чрез Финансовият механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Обществени поръчки и проекти

Дата на публикуване: 17.03.2021
Последна актуализация: 02.10.2023

 

Екип

 

Дирекция „Обществени поръчки и проекти”

 

Екипът се състои от:

1. Директор на дирекция - Ирена Кирилова-Попова 
тел. (0973)85 865, email: IGKirilova-Popova@kozloduy.bg

2. Главен експерт "Международни програми и проекти" - Лили Цолова
тел. (0973)85 819, email: LEColova@kozloduy.bg

3. Главен експерт "Оперативни програми" - Елена Трифонова
тел. (0973)85 819, email: ECTrifonova@kozloduy.bg

4. Главен експерт "Оперативни програми и проекти" - 
тел. (0973)85 812, email:

5. Главен експерт "Обществени поръчки" - Цветанка Трайкова
тел. (0973)85 854, email: CCTraykova@kozloduy.bg

6. Главен експерт „Обществени поръчки” - Никол Борисова
тел. (0973)85 854, email: NVBorisova@kozloduy.bg

7. Главен експерт „Обществени поръчки” - Мария Цонева
тел. (0973)85 854, email: MOConeva@kozloduy.bg

8. Специалист „Договори“ - Биляна Николова
тел. (0973)85 829, email: BVNikolova@kozloduy.bg

9. Юрисконсулт - Магдалена Митова
тел. (0973)85 854, email: MBMitova@kozloduy.bg

 

Основни функции на дирекцията
Дирекция ”Обществени поръчки и проекти”
1. Проучва възможности, процедури и срокове за участие с проекти, които се финансират от национални програми, кохензионен и структурни фондове на Европейския съюз, други международни донори и източници на финансиране;
2. Разработва общински проекти, финансирани от структурни и кохензионен фонд, национални и международни програми и фондове;
3. Събира, анализира и представя ежедневно на директора на дирекция информация за национални и международни програми и структурни фондове, свързани с общинската администрация;
4. Поддържа вътрешната кореспонденция на общината, свързана с реализацията на проекти и програми;
5. Изпълнява и други задачи, свързани както с преките задължения така също и с отговорности на Общината, възложени от кмета и носи отговорност за изпълнението им;
6. Предоставя информация на кмета, зам.-кметовете, секретаря и директорите на дирекции по компетентност.
7. Съдейства, в тясно сътрудничество с експерта “Връзки с обществеността”, за осъществяване на международни връзки за сътрудничество и обмен на Общината;
8. Коректно и своевременно събира, обработва и систематизира документи и информация за текущите и актуални процедури за подаване на проектопредложения с източник на финансиране: национални програми, кохензионен и структурни фондове на Европейския съюз, други международни програми и донори, и представя информацията на директора на дирекция и всички заинтересовани структури свързани с общинската администрация;
9. Разработва, участва в управлението и отчитането на проектите;
10. Оказва своевременна методическа помощ на съставните кметства, неправителствени организации и други външни институции за правилното разработване и оформяне на документацията по участие в проекти.
11. Разработва проекти с регионални измерения за общината по политиката на Европейския съюз за икономическото и социално сближаване на страните вътре в рамките на общността;
12. Организира създаването на база данни с информационни ресурси за осигуряване на работата по проекти и програми;
13. Установява нови контакти с общини от страни, членки на ЕС и международни организации за съвместно участие в проекти и програми с външно финансиране;
14. Поддържа вътрешна и международна кореспонденция на общината свързана с реализацията на проекти и програми;
15. Към дирекцията, при необходимост, се привличат със заповед на кмета на общината, или негов ресорен заместник за определен период от време и за определена дейност, служители от другите звена на администрацията и/или външни експерти, които работят под прякото ръководство на директора на дирекцията.
16. Отговаря за правилното прилагане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
17. Отговаря за подготовката на всички необходими документи за откриване на процедури по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП);
18. Отговаря за спазване на всички срокове по ЗОП по отношение подготовка, обявяване, съобщаване на всички административни актове по ЗОП;
19. Участва, организира и контролира дейността на комисиите за разглеждане, оценка и класиране на оферти и подготовката на протоколи на комисиите;
20. Изготвя и следи за подготовката на документацията за възлагане на процедури по реда на ЗОП.

https://www.livechatalternative.com/