Z6_PPGAHG800HM450Q34SA72U1SM6
Z7_PPGAHG800HM450Q34SA72U1SE4
Z7_PPGAHG800HM450Q34SA72U1SE1

Маркетингов профил на общината

Дата на публикуване: 15.03.2021
Последна актуализация: 10.09.2021

Богатата историческа съдба, благоприятно географско разположение, чиста околна среда, динамично настояще, местно управление с новаторски подход към политиката за икономическо развитие – това e община Козлодуй, развиваща се по европейски критерии.
Община Козлодуй включва пет населени места с добре развити инфраструктура и комуникации, транспортни връзки, мрежа за
образование, квалификация, високо квалифицирана работна ръка, с плодородни земи, екологично животновъдство и растениевъдство и
население с традиции в електропроизводството и селското стопанство.

Регионът предлага възможности за развиване на икономика на база познанието, реализиране и развитие на нови иновационни проекти,
на нови високотехнологични производства, услуги, проекти и отваря широко вратите си за бизнеспартньори, инвеститори и приятели.
Общински съвет – Козлодуй в рамките на своите компетенции създава условия за законен и благоприятен инвестиционен климат.
Община Козлодуй има присъден дългосрочен кредитен рейтинг BBB-перспектива - стабилна и краткосрочен рейтинг А-3. 

В Националния конкурс на Фондация за местно самоуправление и местна реформа общината стана носител на титлата „Община новатор" за 2009 г. В настоящата разработка с гордост Ви представяме живота, икономиката и културата на Община Козлодуй. След като се запознаете с този маркетингов профил очакваме Вашите идеи и заявяваме желанието и готовността си за взаимно, ползотворно и ефективно партньорство.

Кмет на Община Козлодуй

 

pdf logoМаркетингов профил на общината

https://www.livechatalternative.com/