Z6_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VL16E4
Z7_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VL16U0

Планове

Дата на публикуване: 14.03.2022
Последна актуализация: 14.06.2023

 

pdf logoАктуализиран План за интегрирано развитие на община Козлодуй за периода 2021-2027 г.

pdf logoПлан за интегрирано развитие на община Козлодуй за периода 2021-2027 г.

pdf logoГодишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Козлодуй за периода 2021-2027 за 2021 г.

pdf logoГодишен план за дейностите по Плана за интегрирано развитие на община Козлодуй за периода 2021-2027 г. за 2022 година

pdf logoГодишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Козлодуй за периода 2021-2027 за 2022 г.

pdf logoГодишен план за дейностите по Плана за интегрирано развитие на община Козлодуй за периода 2021-2027 г. за 2023 година


pdf logoПлан за действие за устойчива енергия и климат за периода 2021 - 2030 г. на Община Козлодуй


pdf logoОбщински план за развитие 2014-2020 г.


pdf logoПлан за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Козлодуй 2013 – 2020 г.


pdf logoОбщински план за младежта на община Козлодуй за 2020 г.


pdf logoПлан за действие на община Козлодуй в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромската ситуация (2021 г. - 2023 г.)


pdf logoГодишен план за развитие на социалните услуги в община Козлодуй през 2019 г.

https://www.livechatalternative.com/