Z6_PPGAHG800HDH60Q33BBR8P38U4
Z7_PPGAHG800HDH60Q33BBR8P3812

Съобщения

Дата на публикуване: 13.04.2021
Последна актуализация: 09.02.2024

 

pdf logo „Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на р. Дунав“ - Обява за срещи за обществено обсъждане – Възложител: ИАППД

pdf logo Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите


pdf logo Проект на актуализирана Стратегия за управление на отработено ядрено гориво (ОЯГ) и радиоактивни отпадъци (РАО) в България – Национална програма в съответствие с Директива 2011/70/Евратом

pdf logo Доклад за ЕО на проекта на актуализирана Стратегия за управление на отработено ядрено гориво (ОЯГ) и радиоактивни отпадъци (РАО) в България – Национална програма в съответствие с Директива 2011/70/Евратом


rar icon Предварителен проект на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Козлодуй 2021-2040 г.


Предстоящо третиране за комари

 

На 19.05.2023 г. от 7. 00 ч. до 9,30 ч., ще се извърши авиационно третиране за комари на Града и селата на Община Козлодуй с препарата „ВектоБак 12 АС“.
Препарата не е опасен за пчелите!
 


О Б Я В Л Е Н И Е

 

          Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000614 „Река Огоста“
          Защитената зона е разположена в землищата на с. Бутан, с. Гложене, с. Крива бара, с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца, с. Войводово, гр. Мизия, с. Сараево, с. Софрониево, община Мизия, област Враца, гр. Оряхово, община Оряхово, област Враца
          Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Враца (гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81).
          В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

pdf logo Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от ТК-16-ти кладенец – ВиК Враца –Бутан.
pdf logo Проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000614 „Река Огоста“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна


 

pdf logo Проект на актуализирана стратегия за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци в България- Национална програма в съответствие с Дитектива 2011/70/ ЕВРАТОМ

pdf logo Задание за обхвата и съдуржанието на екологичната оценка

pdf logo Схема за провеждане на консултации за екологичната оценка

rar iconПроцедура по издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), (посл. изм. и доп. ДВ. Бр. 42 от 07.06.2022 г.) на предприятие с висок рисков потенциал – „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй, с оператор „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй.

pdf logoУведомително писмо: от ЕТ Деси – Светла Симеонова за Провеждане на разстителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника от 23.09.2022 г. до 25.09.2022 г. от 8.00 до 22.00 часа и от 26.09.2022 г. до 28.09.2022 г. от 8.00 до 22.00 часа

pdf logoУведомителнo писмо №75 от фирма ЕТ Деси - Светла Симеонова за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника.

pdf logoУведомителнo писмо №74 от фирма ЕТ Деси - Светла Симеонова за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника.

pdf logoУведомителнo писмо №12 от фирма ЕТ Деси - Светла Симеонова за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника.

pdf logoСъобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 75, ал. 1 от Закона за водите.

pdf logoУведомителнo писмо №1 от фирма ЕТ Деси - Светла Симеонова за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника.

pdf logoУведомително писмо №4 от фирма ЕТ Деси - Светла Симеонова за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника.

pdf logoУведомително писмо №3 от фирма ЕТ Деси - Светла Симеонова за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника.

doc logoОбявление на Общинска програма за опазване на околната среда на Община Козлодуй за периода 2021 – 2028 г.

pdf logoОбявление на решение на РИОСВ за Програма за опазване на околната среда на Община Козлодуй за периода 2021 – 2028 г.

pdf logoСъобщение съгласно чл. 62а, ал, 1 от Закона за водите за водовземане от два броя шахтови кладенци към ПС „Хърлец-Стара“

pdf logoСъобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от  Закона за водите: На основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 75, чл. 79а, ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) В БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ е постъпило заявление с вх. № РР-02-401/25.11.2020 г. за продължаване срока на действие на разрешително№ 11590954/06.01.2015 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – шахтов кладенец ” ШК Бензиностанция – Косаня  - Гложене”

pdf logoСъобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от  Закона за водите: На основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 75, чл. 79а, ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) В БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ е постъпило заявление с вх. № РР-02-401/25.11.2020 г. за продължаване срока на действие на разрешително№ 11590954/06.01.2015 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – шахтов кладенец ” ШК бензиностанция – Косаня – Алтимир”

pdf logoСъобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

pdf logoРешение № 3131/15.12.2020 г.  за продължаване срока на действие и изменение на разрешително за водовземане от подземни води № 11530179/23.12.2008 г., продължено и изменено с решение № 1439/20.10.2014 г.

pdf logoПлан за действие за устойчива енергия и климат за периода 2021 – 2030 г. на община Козлодуй


О Б Я В Л Е Н И Е

 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000533 „Острови Козлодуй“.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Козлодуй, с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Враца (гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

pdf logoПроект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000533 „Острови Козлодуй“


О Б Я В Л Е Н И Е 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000527 „Козлодуй“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Горни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана, гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Монтана (гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4, ПК 55, етаж 3) и Враца (гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

pdf logoПроект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000527 „Козлодуй“


pdf logoСъобщение по чл. 62а , ал. 1 от Закона за водите „На основание чл. 62а, ал. 2,  от   Закона за  водите се обявява Съобщение на Басейнова  дирекция „Дунавски район” по чл.62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от „ТК – АЕЦ Козлодуй – Хърлец”

pdf logoСъобщение На основание чл. 75, във връзка с чл. 62а от Закона за Водите и постъпило в ИАППД заявление с вх. №ВО-7/14.01.2020 г. от „ДДФ”ЕАД, БУЛСТАТ : 105575251 за изменение на Разрешително № РВО-13/08.2011 г.  за ползване на повърхностен воден обект, обявявам процедура за изменение на Разрешително № РВО-13/08.08.2011 г.  участък  от кm 693.000 до  кm  691.000 с титуляр на разрешителното на разрешителното „ДДФ” ЕАД със  седалище и адрес на управление: гр. София, Район Оборище, ул. „Сердика” № 26, ет. 2, ап. 6 (адрес за кореспонденция: гр.Видин 3700, Южна промишлена  зона, п.к. 68

pdf logoСъобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите относно издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Аспарухов вал (Шишманов вал)
pdf logoСъобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите - 17.07.2019

doc logoТерени подлежащи на третиране

pdf logoСъобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите - 07.06.2019

pdf logoСъобщение съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б” и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите(ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район”(БДДР)ГР. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал.4, т. 1 от ЗВ данни и документи

pdf logoСъобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, за ползване от правата и изменение на Разрешително за водовземане № 11590924/01.07.2014 г. от подземни води чрез тръбен кладенец „ТК – Санмен – Козлодуй”

pdf logoСъобщение от Изп. директор на Изпълнителна агенция Проучване и поддържане на река Дунав за стартиране на процедура за изменение на Разрешително №РВО-39/05.08.2016 г. с титуляр на разрешителното МОСТ МЕДИА ЕООД

pdf logoРешение № ПД-14-32, гр. Русе, 11.01.2019 г. на изп. директор на Изпълнителна Агенция проучване и поддържане на река Дунав за поправка на фактическа грешка, допусната в Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № РВО-39/05.08.2016 г., издадено на „Мост Медиа” ЕООД

pdf logoРешение № 2447/07.06.2018 г. за изменение и продължаване на срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11520130/11.06.2012 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен

pdf logoСъобщение от Басейнова дирекция „Дунавски район"

pdf logoСъобщение във връзка с чл.62 „а”, ал.2 от Закона за водите, относно изземване на наносни отложения за добив на инертни материали от р.Дунав на „Мост Медиа” ЕООД в участък от km 697.400 до km 694.000 на река Дунав с плаващи средства

pdf logoСъобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите - 02.04.2016

pdf logoСъобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите - 15.12.2015

pdf logoСъобщение съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите - 18.11.2015

pdf logoСъобщение по ЗВ за изземване на наносни отложения при левия бряг на р. Огоста, в м. „Жабов рог”

pdf logoСъобщение по Закона за водите относно използване на води за корекция на дере в м. „Совата”, гр. Козлодуй

pdf logoСъобщение по Закона за водите, относно водоснабдяване за охлаждане на акумулаторно помещение в ДГС-2, АКС- компресорно помещение и съоръжения в 1-4 блок

pdf logoСъобщение по Закона за водите, относно водоснабдяване на БПС на АЕЦ „Козлодуй”

pdf logoСъобщение, съгласно Закона за водите, относно използване от „АЕЦ Козлодуй” на водите от водно тяло Порови води в Кватернера

pdf logoСъобщение по Закона за водите, относно издаване на разрешително за водовземане от подземни води

pdf logoСъобщение по Закона за водите, относно ползване на води от р. Огоста

pdf logoСъобщение от Басейнова дирекция за управление на водите съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

pdf logoРешение по ОВОС за одобрение на ИП „Съоръжение за третиране и кондициониране на РАО с ГКНО в АЕЦ Козлодуй”

pdf logoДОВОС на инвестиционно предложение за Съоръжение за третиране и кондециониране на радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема на АЕЦ "Козлодуй"

pdf logoПроект на Специализиран подробен устройствен план /СПУП/ на зона за превантивни защитни мерки /ЗПЗМ/ около АЕЦ "Козлодуй"

https://www.livechatalternative.com/