Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Николинка Тодорова - председател

e-mail: obsavetkozloduy@kozloduy.bg

             predsedatelobs@kozloduy.bg

тел.: 0886776683

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Ангел Лалюв
Симеон Симеонов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

Ангел Лалюв

Симеон Симеонов

Цоло Цолов