Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2475
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CU1

Програми

Дата на публикуване: 04.03.2021
Последна актуализация: 11.01.2024

 

pdf logoОбщинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Козлодуй 2024-2026 г.


pdf logoОбщинска програма за дългосрочно насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Козлодуй за периода 2013-2023 г.


pdf logoОбщинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Козлодуй за периода 2021-2023 г.

 Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ - 2021 г.

 Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ - 2022 г.

 Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ - 2023 г.


pdf logoОбщинска програма за опазване на околната среда за периода 2015-2020 г.


pdf logoПрограма за управление на отпадъците в община Козлодуй за периода 2015-2020 г.


pdf logoПрограма за рехабилитация, ремонт и изграждане на общинските пътища и улици на територията на община Козлодуй за периода 2017-2019 г.


pdf logoПрограма за поетапна модернизация на материалната база в детските градини в община Козлодуй за периода 2017-2021 г.


pdf logoПрограма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй за периода 2022-2025 г.


pdf logoОбщинска програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2020 г.


pdf logoПрограма за запазването и развитието на МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕООД, гр. Козлодуй за периода 2019-2023 г.


pdf logoПрограма за развитието на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в община Козлодуй за периода 2019-2022 г.

https://www.livechatalternative.com/