Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник кметове на Община Козлодуй

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 14.10.2022

 

Ивалина Банова

ЗАМ.-КМЕТ

Снимка на Ивалина Банова

Стая - 209

Телефон - (0973)85 802

Email - isbanova@kozloduy.bg

Приемен ден - Сряда от 14:00 до 16:00 часа

Записване за приемен ден - на гише Деловодство в ЦАО, телефон (0973) 85 837; 85 830; 85 831

 

ПРАВОМОЩИЯ НА ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕТЕ

Чл. 12. (1) При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от заместник-кметовете.
(2) Кметът на общината назначава заместник-кметове в съответствие с одобрената численост и структура на общинската администрация и определя техните функции.
(3) Заместник-кмет може да бъде освободен без предизвестие, със заповед на кмета на общината.
(4) Заместник-кметовете не са държавни служители.
(5) Заместник-кметовете не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата.
(6) Заместник-кметовете изпълняват задачите, които им се възлагат от кмета на общината или произтичат от нормативни актове в сферите на дейности, за които отговарят и се отчитат пред него за изпълнението им.
(7) Заместник-кметовете ръководят дейността на редица помощни органи, които се създават по силата на действащите закони или актове на Министерски съвет, или заповеди на кмета.
(8) Заместник-кметовете, по компетентност, присъстват на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас.
(9) Кметът на общината определя със заповед заместник-кмет, който да изпълнява функциите му при негово отсъствие от общината.
(10) За дейността си заместник-кметовете отговарят пред кмета на общината.
Чл. 13. (1) Заместник-кметовете подпомагат кмета при осъществяване на неговите правомощия в следните области:

  • устройство на територията;
  • екология и чистота;
  • икономическо развитие;
  • земеделие;
  • политика на общината по отношение на енергийната ефективност и приложението на възобновяеми енергийни източници, проекти и програми в тези области на дейност;
  • координират и контролират дейността на дирекция „Устройство на територията”;
  • координират и контролират дейността на дирекция „Хуманитарни дейности”;
  • координират и контролират дейността на дирекция „Обществени поръчки и проекти”;
  • координират и контролират дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”;
  • координират и контролират дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама".

(2) заместник-кметовете ръководят и осъществяват цялостен контрол при изпълнението на дейностите и задачите, произтичащи от функционалната им компетентност