Z6_PPGAHG800HDH60Q33BBR8P38B0
Z7_PPGAHG800HDH60Q33BBR8P38R4

Документи

Дата на публикуване: 13.04.2021
Последна актуализация: 10.09.2021

pdf logoЗаповед за разделно събиране получените от дейността на търговските обекти отпадъци от опаковки от хартия и картон, стъкло, пластмаси, дърво и метали на територията на обекта им

pdf logoГрафик за маршрутите на сметоизвозващите автомобили за месец януари 2021 г.
pdf logoЗаповед за график на сметоизвозване през 2021 г.
pdf logoЗаповед за ежемесечно сметоизвозване на община Козлодуй за 2020г.
pdf logoЗаповед за ежемесечно сметоизвозване на община Козлодуй за 2019г. 
pdf logoГрафик за почистващи райони и площадки бригада "Чистота" - гр. Козлодуй
pdf logoРЕГИСТЪР на обработените безстопанствени кучета през 2015 год.
pdf logoСтановище на ДП РАО по мненията и възраженията в резултат на обществените обсъждания на ДОВОС на ИП „Изграждане на национално хранилище за ниско- и средноактивни РАО”
pdf logoОбобщен годишен доклад за радиоекологичния мониторинг на АЕЦ „Козлодуй” АД – 2014 г.
pdf logoПрограма за управление на отпадъците в община Козлодуй 2015 – 2020 г.
pdf logoРешение на РИОСВ – Враца за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на общинска програма за управление на отпадъците 2015-2020 г.
pdf logoРешение по ОВОС на МОСВ за одобрение изграждането на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”
pdf logoРешение на МОСВ за извършване на ОВОС на ИП „Изграждане на съоръжение за допълнително техническо водоснабдяване на АЕЦ „Козлодуй” - Студен канал 2”
pdf logoОбщинска програма за опазване на околната среда за периода 2015 г. – 2020 г.
pdf logoОбобщена информация за радиологичен и собствен нерадиационен мониторинг, осъществяван от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД през 2013 г.
pdf logoОбобщена информация за състоянието на водите на територията на община Козлодуй през 2013 г.
pdf logoОбобщена информация, предоставена от ИАОС за състоянието на компоненти на околната среда в община Козлодуй през 2013 г.
pdf logoРешение №5-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП на ДП РАО за изграждане на Площадка №4
pdf logoЗащитени зони и защитени територии в Община Козлодуй
pdf logoЗаповед №639/26.05.2003г. 
pdf logoЗаповед №РД-548/05.09.2008г.
pdf logoРЕГИСТЪР на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон 
pdf logoОТЧЕТ за 2013 г. на общинската програма за опазване на околна среда
pdf logoПрограма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй 2018 г. - 2021г.
pdf logoЗа опасността от изхвърляне на старите батерии заедно с битовите отпадъци
pdf logoСписък на местата, където са разположени контейнери за разделно събиране на негодни за употреба батерии, стопанисвани от община Козлодуй

pdf logoРешение по ОВОС на ИП за „Извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй"