Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSODG2
Z7_PPGAHG800P3920QJQ29R8G1IF2
„Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост”, с.Бутан Специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа” Домашен социален патронаж „Център за социална рехабилитация и интеграция”, с.Бутан Защитено жилище за лица с умствена изостаналост (ЗЖЛУИ) и Защитено жилище за лица с психични разстройства (ЗЖЛПР) с. Гложене „Дневен център за деца и младежи с увреждания”, гр.Козлодуй „Център за обществена подкрепа” , гр. Козлодуй "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" (ДЦПЛУ), с.Хърлец "Центрове за настаняване от семеен тип", с. Хърлец и с. Гложене

Социални услуги

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 08.10.2021

Тук можете да откриете информация за социалните услуги, с които дирекция "Хуманитарни дейности" се занимава.

https://www.livechatalternative.com/