Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOJL4
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOJL7

Членове на местната комисия

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 05.10.2023

МК БППМН – Община Козлодуй се състои от 9 членове:

Председател: Ивалина Банова– зам.-кмет на община Козлодуй
Секретар: Иво Иванов


Членове:
1. Виолета Маркова – гл. специалист „Младежки дейности и детски политики”
2. Лидия Петрова – началник на отдел „Образование, социални дейности и младежки политики”
3. Момчил Маринов – главен юрисконсулт в Община Козлодуй
4. Марин Кривачков – инспектор „ДПС” при РУ – Козлодуй
5. Нина Коева – началник на отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй
6. Диляна Върганова – педагогически съветник в СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй
7. Жана Георгиева – педагогически съветник в СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй
8. Венета Бончева-Якимова – психолог в Център за обществена подкрепа, гр. Козлодуй
9. Ина Лилова – управител на Център за обществена подкрепа, гр. Козлодуй
 

https://www.livechatalternative.com/