Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2KI7
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2KA3

Наредби на Общински съвет

Дата на публикуване: 26.04.2021
Последна актуализация: 09.05.2024

НАРЕДБА №1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

pdf logoНаредба №1 на Общински съвет, Козлодуй с изменения и допълнения от 21.01.2019 г.


НАРЕДБА №2 ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

pdf logoНаредба №2 на Общински съвет Козлодуй приета с решение № 332 по протокол № 36/05.09.2017 г., в сила от 12.09.2017 г.


Отменена с Решение № 117 по Протокол № 9/29.04.2020 г. 


НАРЕДБА №3 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

pdf logoНаредба №3 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с измeнения и допълнения от 25.04.2024 г., в сила от 14.05.2024 г.


НАРЕДБА №4 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

pdf logoНаредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. с изменения и допълнения от 25.04.2024 г., в сила от 14.05.2024 г.


НАРЕДБА №5 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

pdf logoНаредба №5 на Общински съвет Козлодуй от м. Ноември 2013 г. с изменения и допълнения от 21.04.2022 г.


НАРЕДБА №6 ЗА ЗАМЯНА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – СОБСТВЕНОСТ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

pdf logoНаредба №6 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2000 г. - с изменения и допълнения от 25.04.2024 г., в сила от 14.05.2024 г.


НАРЕДБА №7 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

pdf logoНаредба №7 на Общински съвет, Козлодуй за реда и условията за отдаване под наем и продажба на жилища, собственост на 

община Козлодуй с изм. и доп. от 12.12.2018 г.


НАРЕДБА №8 ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ В ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА И УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ СДРУЖЕНИЯ И СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 

pdf logoНаредба №8 на Общински съвет Козлодуй от м. октомври 2008 г. с изменения и допълнения от 10.05.2022 г.


НАРЕДБА №9 ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

pdf logoНаредба №9 на Общински съвет Козлодуй приета с решение № 333 по протокол № 36/05.09.2017 г., с изменения и допълнения от 25.04.2024 г., в сила от 14.05.2024 г.


НАРЕДБА №10  ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ (ПО ЧЛ. 196, АЛ. 5 НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА - ЗУТ)

 

pdf logoНаредба №10 на Общински съвет Козлодуй от м. Юни 2015 г. с изменения от 05.09.2017 г.


НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

pdf logoНаредба №11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй с изм. и доп. от 21.12.2023 г.


НАРЕДБА №12 ЗА ПРИДОБИВАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА КУЧЕТА - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ 

 

pdf logoНаредба №12 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2014 г. с изменения и допълнения от 11.01.2018г.


НАРЕДБА №13 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ 

 

pdf logoНаредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения и допълнения от 21.12.2023 г.


НАРЕДБА №14 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ 

 

pdf logoНаредба №14 на Общински съвет Козлодуй от 13.08.2019г. 


НАРЕДБА №15 ЗА СИМВОЛИТЕ И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

pdf logoНаредба №15 на Общински съвет Козлодуй от 21.01.2019 г.


НАРЕДБА №16 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

pdf logoНаредба №16 на Общински съвет Козлодуй от м. Септември 2008 г. с изменения и допълнения от 05.09.2017 г.


НАРЕДБА №17 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

pdf logoНаредба №17 на Общински съвет Козлодуй от м. Юни 2014 г. с изменения и допълнения от м. Април 2017 г.


НАРЕДБА №18 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ /ПУБЛИЧНИ/ ОБСЪЖДАНИЯ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

pdf logoНаредба №18 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2009 г. с изменения и допълнения от м. Май 2017 г.


НАРЕДБА №19 ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРОВОЛНИ ГРАЖДАНСКИ ФОРМИРОВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

pdf logoНаредба №19 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2011 г.


НАРЕДБА №20 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩАТА ПЛОЩ КЪМ СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА ОБСТВЕНОСТ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ОТРЕДЕНИ ПО ДЕЙСТВАЩ ПЛАН ЗА ЖИЛИЩНО ИЛИ КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

pdf logoНаредба №20 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2011 г.


НАРЕДБА №21 ЗА ЗАПИСВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

pdf logoНаредба №21 на Общински съвет Козлодуй от м. Септември 2016 г., изм. и доп. с реш. № 693 по прот. № 69 от 26.09.2019 г.


НАРЕДБА №22 ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

pdf logoНаредба №22 на Обшински съвет Козлодуй от м. Декември 2016г.


НАРЕДБА №23 ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ КЛАС В

 

pdf logoНаредба №23 на Общиснки съвет Козлодуй от м.Декември 2017г.


НАРЕДБА № 24 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

 pdf logoНаредба №24 на Общински съвет Козлодуй в сила от 06.06.2018г.


НАРЕДБА №25 ЗА ИМЕНУВАНЕ/ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

pdf logoНаредба №25 на Общински съвет Козлодуй от 21.01.2019 г.


НАРЕДБА №26 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdf logoНаредба №26 на Общински съвет за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Козлодуй 

в сила от 14.05.2020 г.


НАРЕДБА №27 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

pdf logoНаредба №27 на Общински съвет за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на община Козлодуй 

в сила от 24.12.2020 г.

https://www.livechatalternative.com/