Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50T59M2
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50T59E4

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 07.10.2021
Последна актуализация: 01.03.2024

Ръководен екип

Маринела Николова

Кмет на община

85 800

Ивалина Банова

Зам.-кмет на община

85 802

Зорница Симеонова

Зам.-кмет на община

85 861

Гълъбин Младенов

Зам.-кмет на община

85 863 

Анита Оприцова

Секретар на община

85 848

 

Длъжности на пряко подчинение на кмета на общината

Светломир Колев

Главен архитект

85 828

 

Ръководител на звено за вътрешния одит

 

 

Вътрешен одитор

 

Гергана Котева-Станоева

Финансов контрольор

85 805 

Иван Вачов

Служител по сигурността на информацията и ОМП

85 840

Момчил Маринов

Главен юрисконсулт

85 811

 

Звено подпомагане дейността на Общински съвет

Наталия  Предова - Василева

Главен експерт "Организация и дейности на ОбС"

85 804

Цветиана Радочикова

Главен експерт "Дейност на ПК и контрол върху изпълнение решенията на ОбС"

85 804

Тереза Миленкова Главен специалист "Деловодство, архив и връзки с обществеността на ОбС“ 85 804

 

Дирекция "Финансово-стопански дейности"

Галина Христова

Директор на дирекция

85 816

Отдел "Бюджет и финанси"  

Ивелина Драгомирова

Началник на отдел

85 864 

Венера Ангелова

Главен експерт "Контрол приходи"

85 836

 

Главен експерт "Изпълнение на общинския бюджет"

85 855

Елеонора Грамова

Младши експерт "Финанси на образованието"

85 855

  Младши експерт "Бюджет" 85 809

Петя Вълчева

Главен специалист "Отчитане на приходи и разходи"

85 809

 

Главен специалист "Отчитане на приходи и разходи"

85 809

 

Главен специалист "Домакин-снабдител"

 

 

Старши счетоводител "Образование"

85 805

Василена Вачова

Старши счетоводител "Социални дейности"

85 842

Евелина Цветанова

Старши счетоводител "Социални дейности"

85 842

Отдел "Човешки ресурси"  
  Началник на отдел  
Галина Атанасова Главен експерт "Труд и работна заплата" 85 855
Марияна Димитрова Главен експерт "Ефективност на труда" 85 858
Галина Маринова Главен специалист "Човешки ресурси" 85 858

 

Дирекция "Административно и информационно обслужване"

Валентина Райчева

Директор на дирекция

85 823

Отдел "Административно обслужване"  
 

Началник на отдел

85 850

Камелия Тодорова

Главен експерт "Вътрешноуправленска комуникация"

85 800

Нина Иванова

Главен експерт ЕСГРАОН

85 820

Елена Иванова Главен специалист "Обслужване на населението и гражданска регистрация" 85 834
Отдел "Информационно обслужване"  
Десислава Сандулова 

Началник на отдел

85 832 
Галина Младенова Главен експерт КАО 85 837
Бетина Борисова-Банчева Главен експерт "Деловодител и завеждащ общински архив" 85 830

Добромира Петрова

Младши експерт "Информационни технологии"

 

Милена Спасова

Специалист "Системен администратор"

 

 

Дирекция "Устройство на територията и общинска собственост"

Лилия Димитрова

Директор на дирекция

85 821

Десислав Димитров

Главен експерт "Екология и опазване на околната среда"

85 841

Цветан Вашков

Главен експерт "Строителство на сгради и съоръжения”

85 827

Красимира Гончева

Главен експерт "Контрол по комунални дейности"

85 847

  Главен експерт "Ландшафтен архитект"  
Деница Маринова Главен експерт "Екология и зелена система” 85 841
Елица Липовянова-Маринова Главен експерт "Зелена система” 85 841
Весислава Илиева Главен експерт "Инфраструктурен контрол" 85 824
  Юрисконсулт 85 824
Камелия Дерменджиева Младши експерт "Устройство на територията" 85 814

Габриела Ганчева

Главен специалист "Контрол по търговски фирми и пазари"

85 814

Лора Николова

Главен специалист "Вертикално планиране, подземна инфраструктура и контрол по строителството"

85 824

Петя Гечева

Главен специалист "Устройствено планиране, кадастър, регулация"

85 814

Деница Николова 

Главен специалист "Административно обслужване"

85 833
Нели Берчева Главен специалист "Кадастър и регулация" 85 833
  Специалист "Контрол по строителството"  
Ирена Гуцина Главен експерт "Общинска собственост" 85 849
Десислава Дунова Главен специалист "Разпореждане и управление на общинската собственост" 85 849
Гергана Лиловска Главен специалист "Общинска собственост" 85 825
Стела Декова Специалист "Контрол на приходите от общинска собственост" 85 825
Ангел Орлов

Младши експерт "Логистика"

 
Румен Горинов

Главен специалист "Логистика"

 

 

Дирекция "Местни данъци и такси"

Цветелина Маринова Директор на дирекция 80 351
Анита Маринова Главен експерт "Местни данъци и такси" 80 196
Цветелина Александрова Главен експерт "Установяване и събиране на МДТ" 80 063
Галя Николова Главен експерт "Обслужване на клиенти" 80 063
Теодора Пепелярска Главен експерт "Общински приходи" 80 063
Ивалина Петрова-Драганова Юрисконсулт 80 196
Теменужка Кузманова Главен специалист "Отчитане на приходи" 80 196
Соня Василева Главен специалист "Общински приходи" 80 063

 

Дирекция "Обществени поръчки и проекти"

Ирена Кирилова-Попова

Директор на дирекция

85 865

Лили Цолова

Главен експерт "Международни програми и проекти"

85 819

Елена Трифонова

Главен експерт "Оперативни програми"

85 819

 

Главен експерт "Оперативни програми и проекти" 85 812
Цветанка Трайкова

Главен експерт "Обществени поръчки”

85 854

Никол Борисова

Главен експерт "Обществени поръчки"

85 854

Мария Цонева

Главен експерт "Обществени поръчки”

85 854 

Биляна Николова Специалист "Договори“ 85 829
 

Юрисконсулт

85 854 

 

Дирекция "Хуманитарни дейности"

Величка Нейчева-Бошнякова

Директор на дирекция

85 844

Отдел „Образование, социални дейности и младежки политики”

Ирина Николчева

Началник на отдел

85 846 

 

Главен експерт "Училищно образование"

85 846 

 

Главен експерт "Предучилищно образование"

85 846
80 640

Йоана Трифонова

Главен експерт "Здравеопазване и интеграция”

85 846
80 054

 

Главен експерт "Социални услуги"

85 846

Каролина Костова

Главен специалист "Социални дейности" 85 846

Виолета Маркова

Главен специалист "Младежки дейности и детски политики" 85 846

Иво Иванов 

Секретар на местната комисия за БППМН

85 852 

Отдел „Култура, спорт и публични прояви”

Елеонора Йорданова 

Началник на отдел

85 844 

Мария Димитрова

Младши експерт "Култура"

85 844 

Денислава Цветкова

Главен експерт "Протокол"

85 844 

Марина Цветанова

Главен експерт "Спорт и туризъм "

85 844

Мария Попова-Ценова

Главен експерт "Връзки с обществеността”

85 844

Рада Дамянова

Технически сътрудник

85 800

 

ПМС № 66

Мариела Умарска 

Деловодител по архива на ликвидирани учреждения и завеждащ архива на общината

85 820

Стела Ангелова

Специалист "Информационно обслужване на граждани"

85 846 

 

Дейности "Обредни домове и зали"

Златина Иванова

Специалист "Обрeдни дейности"

85 835

 

Специалист "Обрeдни дейности  и гражданско състояние"

85 820

Други дейности по образованието

Мирослава Тодорова

Специалист "Информационно обслужване на граждани"

85 831

 

Дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка"

Виргиния Ангелова

Оперативен дежурен

80 784
85 817

Йордан Савов

Оперативен дежурен

80 784
85 817

Красимира Прицова

Оперативен дежурен

80 784
85 817

Ангел Кръстев

Оперативен дежурен

80 784
85 817

Любомира Зулямска

Оперативен дежурен

80 784
85 817

Светла Опрова

Изпълнител по поддръжка на пункт за управление

80 784
85 817

Антон Попов

Изпълнител по поддръжка на пункт за управление

85 817

 

Изпълнители по спазване на обществения ред

Светлин Митков

Изпълнител по спазване на обществен ред

85 818

Мирослав Янев 

Изпълнител по спазване на обществен ред

85 818

Валери Върганов

Изпълнител по спазване на обществен ред

85 818

Стати Статев

Изпълнител по спазване на обществен ред

85 818

 

Офис за военен отчет

Андрей Стоянов

Старши експерт

80 760

https://www.livechatalternative.com/