Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSO310
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSO313

"Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" (ДЦПЛУ), с.Хърлец

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 14.12.2023

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ(ДЦПЛУ), 

СЕЛО ХЪРЛЕЦ

„Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”, с. Хърлец, общ. Козлодуй е социална услуга, делегирана от държавата дейност. Той е комплекс от социални услуги, в който са създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организация на свободното време.

Социалната услуга се намира в едноетажна сграда на бившето Основно училище „Васил Априлов”, с. Хърлец, на площ от 357 кв.м., в центъра на селото.

В центъра се предлага цялостно обслужване на пълнолетните лица през деня:

 • Транспорт за трудно подвижните хора, потребители на центъра;
 • Закуска и обяд;
 • Специализирано оборудване и обзавеждане;
 • Преодоляваща и стимулираща инициативността среда, в зависимост от конкретните потребности на възрастните с увреждания в общността;
 • Задоволяване на ежедневни потребности;
 • Физиотерапевтични и рехабилитационни процедури, назначени след преглед от лекар физиотерапевт;
 • Психологична и логопедична подкрепа;
 • Организация на свободното време и личните контакти;
 • Празнуване на лични и официални празници;
 • Организиране на екскурзии;

Необходими документи за да можете да ползвате услугите в центъра:

 • Заявление  за ползване на социални услуги, делегирани от държавата дейности;
 • Копие от експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК;
 • Копие от медицински протокол на ЛКК;
 • Документ за самоличност - за справка;
 • Декларация по чл. 4, ал.1, т. 2 от Закона за защита на личните данни;
 • Медицинско удостоверение за общо здравословно състояние /от личния лекар на кандидат – потребителя/;
 • Социална оценка на потребностите на кандидат-потребителя за ползване на социална услуга /изготвя се в социален работник на ДСП по настоящ адрес в 20 – дневен срок след подаване на заявлението и приложените документи/;
 • Социален доклад с предложение за ползване на социалната услуга /изготвя се от ДСП/;
 • Направление за ползване на социална услуга в общността със срок – до дата, месец, година /Директора на ДСП/;
 • Направленията се съобщават писмено на лицата в 14-дневен срок от издаването им;
 • Направленията са валидни за срок от 1 месец от датата на съобщаването им;
 • В случай, че към момента на получаване на направлението за ползване на социална услуга, потребителя не желае вече да я ползва, писмено декларира отказа си /декларация в свободен текст/;
 • При настаняване в социална услуга, кандидат-потребителя сключва Договор за предоставяне на социална услуга, като срока на договора не може да бъде по-дълъг от срока на направлението, издадено от ДСП по настоящ адрес.
   

Документите се подават на място в центъра на адрес: с. Хърлец , ул. „Антим I”, № 2 или в Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй, ул. "Хаджи Димитър" № 1.

 

Условия за ползване на услугата и плащане:

Целодневно – от 7.00 до 18.00 часа;

Тел.: 0886 40 82 27; 0885 81 32 67

Е-mail: dcvhy@abv.bg

Управител: Катя Тодорова

dom Butan
https://www.livechatalternative.com/