Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSODQ5
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOD66

„Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост”, с.Бутан

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 14.12.2023

„Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост”, 

с. Бутан 

 

1. Местоположение

 Домът за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ) се намира  на 1 км от центъра на с. Бутан, на главен път в посока за гр. Монтана, на 23 км от общинския център – гр. Козлодуй и на 65 км от областния град Враца.

 Село Бутан е разположено в Северозападна България, в Област Враца, община Козлодуй, между селата Софрониево, Крива бара и Гложене и е с население 2787 жители (към 15.09.2022г.). 

 

2. Описание на услугата

 Създадена като  "Дом за жени с душевни недъзи"  през  далечната 1968 година, днес ДПЛУИ, с. Бутан е специализирана социална услуга, която удовлетворява специфични потребности на пълнолетни лица с интелектуални затруднения.
 ДПЛУИ, с. Бутан  е делегирана държавна дейност и в зависимост от основните си дейности е резидентен тип социална услуга, която осигурява място за настаняване на пълнолетни лица с трайни увреждания, 24-часова грижа за посрещане на ежедневните потребности и потребностите от развитие на лицата или за осигуряване подкрепа за водене на самостоятелен начин на живот.


3. Целева група

 Пълнолетни лица (жени) с интелектуални затруднения, с определени 50 и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане.

 

4. Капацитет

 Капацитетът на ДПЛУИ, с. Бутан е 60 места.

 

5. Основни дейности

 Услугите, които се предоставят в ДПЛУИ, с. Бутан се основават на социална работа, прилагане на индивидуален подход и са съобразени с конкретните потребности и личния избор на всяко настанено лице.
 

Институцията е с откъсване от обичайната домашна среда и предоставя следните дейности:
• специализирана среда с подходящи условия за живот и възможност за ефективна подкрепа, в т.ч. спални, дневни и др. общи помещения, обзаведени и оборудвани в съответствие с функционалното им предназначение и потребностите на лицата;
• съдействие за достъп до здравна профилактика, здравни грижи, подкрепа при провеждане на лечение и/или рехабилитация;
• осигуряване необходимата по количество и качество храна, отчитайки индивидуалните потребности и предпочитания на лицата;
• подкрепа на всяко лице за включване в дейности за осигуряване на отдих и организация на свободното време, и създаване на възможности за социално включване;
• подкрепа на всяко настанено лице да познава и отстоява правата си;
• подкрепа на лицата, съобразно техните желания, да поддържат контакти със семейството си и други лица от приятелския кръг.

 Социалната услуга осигурява достатъчно на брой и с необходимата професионална подготовка служители за ефективно и качествено изпълнение на дейностите, съобразно спецификата на настанените лица.

 Информация за организирани дейности и мероприятия в ДПЛУИ, с. Бутан, може да се види и във Фейсбук.


6. Необходимите документи, информация и условия за настаняване в ДПЛУИ, с. Бутан, се получават във всяка Дирекция „Социално подпомагане” в страната, по местоживеене на кандидат потребителя.
 

 

Контакти: 

с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца,
ул. „Петър Костов” № 99
+359  87 959 5098 – директор;
+359  91682142 –  деж. мед. сестра
+359  87 994 3006 –  деж. мед. сестра;
e-mail: dvhui_butan@mail.bg

Директор: Милена Стоянова

dom Butan
https://www.livechatalternative.com/