Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSO320
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSO323

„Център за обществена подкрепа” , гр. Козлодуй

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 10.09.2021

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА (ЦОП)
ГРАД КОЗЛОДУЙ

Център за обществена подкрепа е форма на социална услуга, в който се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието, отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа. В центъра се извършват: социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск.

Основните дейности, извършвани в ЦОП, са:   

 • Превенция на изоставянето/разделянето на деца от биологичното им семейство и настаняването им в алтернативна грижа.
 • Превенция на ранните бракове.
 • Превенция на отпадане от училище. Работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства.
 • Подкрепа и консултиране на семейства от общността.
 • Работа с деца с поведенчески проблеми и техните семейства.
 • Работа с деца, жертви на насилие, и техните родители.
 • Семейно консултиране и подкрепа за ранно детско развитие.
 • Реинтеграция в биологичното семейство на деца, настанени в алтернативна грижа (настанени в резидентни услуги и в приемни семейства).
 • Обучение на приемни родители и осиновители.
   

Капацитетът на Центъра за обществена подкрепа е 30 места.

Потребители на услугата са деца в риск от 3 до 18 години и техните семейства.

Към Центъра за обществена подкрепа работи мултидисциплинарен екип, включващ  социални работници, педагог и психолог.

Услугите са безплатни.

 

Адрес: гр. Козлодуй – 3320

ул. „Стефан Караджа”, бивша сграда „Неутрон”

тел.: 0973/80953

моб. тел.: 0885 37 59 47

e-mail: ksu_kozloduy@abv.bg

Управител: Ина Лилова

dom Butan
https://www.livechatalternative.com/