Z6_PPGAHG800H3D606KG0HUFD60Q6
Z7_PPGAHG800H3D606KG0HUFD6064

Специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа”

Дата на публикуване: 04.01.2023
Последна актуализация: 04.01.2023

СПЕЦИАЛИЗИРАНА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА”


Специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа” включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания с определена чужда помощ и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност „Социален асистент”.
Целта на услугата е оказване на подкрепа на потребителите в справянето с ежедневни дейности, съобразени с техните лични интереси и възможности. Услугата подпомага поддържането и развитието на силните страни на всеки потребител.
Дейностите, които изпълняват социалните асистенти, съгласно чл. 93, ал. 1 от Закона за социалните услуги /ЗСУ/, включват подкрепа на ползвателите за:
•    самообслужване;
•    движение и придвижване;
•    промяна и поддържане на позицията на тялото;
•    изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
•    комуникация.

 

ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА”

 

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа”, съгласно чл. 93, ал. 2 от Закона за социалните услуги /ЗСУ/, могат да бъдат:
•    лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
•    деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Максималната продължителност за ползване на социалната услуга от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвена предварителна оценка на потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

 

КАНДИДАТСТВАНЕ


Лицата, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа”, могат да заявят своето желание лично, чрез законния си представител или чрез упълномощено лице, в сградата на Община Козлодуй, гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев” № 13, Център за административно обслужване, гише „Деловодство”, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа, както и по телефон: 0973/85 846 или e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com.

 

Документи от кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент” за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” се подават лично, в сградата на Община Козлодуй, гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев” № 13, Център за административно обслужване, гише „Деловодство”, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа.

 

Административен адрес: гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев” № 13;
Телефон за контакт: 0973/85 846;
Е-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com;
Ръководител: Величка Нейчева-Бошнякова.
 

https://www.livechatalternative.com/