Z6_PPGAHG800HM450Q34SA72U1SJ5
Z7_PPGAHG800HM450Q34SA72U1SB6
Z7_PPGAHG800HM450Q34SA72U1SB3

Възможности за инвестиции

Дата на публикуване: 15.03.2021
Последна актуализация: 10.05.2024

  

pdf logo Инвестиционно предложение „Фотоволтаична централа – само за продажба в УПИ XI – 626, кв. 11, ул. Никола Вапцаров, с. Хърлец, община Козлодуй, Област Враца и кабелна линия НН за присъединяване на централата към електроразпределителната мрежа“

pdf logo Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изземване на наносни отложения от р. Дунав“ от км 699.300 до км 698.000, с възложител „Сантекс 12“ ЕООД, гр. Козлодуй

pdf logo Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение „Отглеждане на свободноплаваща риба в язовир „Аспарухов вал“, с възложител „ВАСАУТО 72“ ЕООД.

pdf logo Становище по проведени обществени обсъждания на доклад за оценка на въздействието върху околната среда, заедно с приложенията към него за инвестиционно предложение „Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на р. Дунав“ с възложител ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ за българския участък на реката


pdf logo Уведомление за инвестиционно предложение за: "Изграждане на блок 8 на АЕЦ „Козлодуй“, с възложител „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД"

rar icon Приложения към Уведомление за инвестиционно предложение за: "Изграждане на блок 8 на АЕЦ „Козлодуй“, с възложител „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД"

 


 

На основание чл. 17 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 

 

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ УВЕДОМЯВА

 

          Заинтересованите органи и трети лица, че Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) е започнала процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценка на съвместимостта (ОС) на инвестиционното предложение за „Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на р. Дунав“ по проект 2014-EU-TMC-0297-S” FAST Danube – Техническа помощ за ревизиране и допълване на предпроектното проучване за подобряване на корабоплаването в общия българо-румънски участък на р. Дунав“.
          Всички, които желаят могат да получат достъп и достатъчна техническа възможност за запознаване с материалите на адрес:
          гр. Козлодуй, ул: "Христо Ботев" №13, ет. 1, стая № 104, в сградата на Общинска администрация, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа или на интернет адрес: www.kozloduy.bg в секция За Общината / Маркетинг / Възможности за инвестиции

 

          Срок за изразяване на становище, който не може да бъде по-кратък от 30 дни след публикуването на съобщението и осигуряване на достъпа: 
          Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ИП „Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на р. Дунав“ по проект 2014-EU-TMC-0297-S” FAST Danube – Техническа помощ за ревизиране и допълване на предпроектното проучване за подобряване на корабоплаването в общия българо-румънски участък на р. Дунав“ е 30 дни от датата на публикуване на откриването на процедурата – считано от 21.12.2023г. 
          Становищата и мненията могат да се депозират на място, с писма на адрес:
          гр. Козлодуй, ул: "Христо Ботев" №13 п.к. 3320 
          или на електронна поща: obshtina.kozloduy@gmail.com

 

rar icon Доклад OBOC FAST DANUBE

pdf logo Обява за срещи за обществено обсъждане

                                                                                                    /публикувано на 21.12.2023 г./ 


 

pdf logo Уведомление за инвестиционно предложение за: „Отглеждане на свободноплаваща риба в язовир „Аспарухов вал“, находящ се в община Вълчедръм и община Козлодуй", с възложител „ВАСАУТО 72“ ЕООД

pdf logo Искане за Инвестиционно предложение за: „Изграждане на административна сграда и хале за съхранение на земеделска продукция“, с възложител „Йелоу Инвестмънт“ ООД, гр. София

pdf logo Инвестиционно предложение за: „Изграждане на административна сграда и хале за съхранение на земеделска продукция“ с възложител „Йелоу Инвестмънт“ ООД, гр. София

pdf logoУведомление за инвестиционно предложение за: „Извършване на дейности по оползотворяване на инертни отпадъци (СО) в обратни насипи на територията на област Враца“, възложител „ИНЕКС ТРЕЙД“ ЕООД. 

pdf logo Изясняване на обществения интерес за инвестиционно предложение (ИП): „Получаване на разрешително за водовземане от повърхностни води от р. Огоста, в землището на с. Гложене, община Козлодуй, обл. Враца за поливане на земеделски земи с цел отглеждане на пипер“, с възложител ЕТ „Ясен – Веселинов Димитров“, с. Главник, общ. Ардино, обл. Кърджали

pdf logo Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Фотоволтаична инсталация до 1 MW за производство и продажба на електрическа енергия“, находяща се в УПИ II-137, кв. 64, с. Гложене, общ. Козлодуй, област Враца, с възложител: „ВОЛТ НЕТ“ ООД. 

pdf logo Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Фотоволтаична инсталация до 1 MW за производство и продажба на електрическа енергия“, находяща се в УПИ I-137, кв. 64, с. Гложене, общ. Козлодуй, област Враца, с възложител: „ВОЛТ НЕТ“ ООД. 

pdf logo Уведомление за инвестиционно предложение за „"Фотоволтаична инсталация до 1 MW за производство и продажба на електрическа енергия, находяща се в УПИ II-137, кв.64, с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител „Волт Нет“ ООД.

pdf logo Уведомление за инвестиционно предложение за „"Фотоволтаична инсталация до 1 MW за производство и продажба на електрическа енергия, находяща се в УПИ I-137, кв.64, с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител „Волт Нет“ ООД.

pdf logo Инвестиционно предложение (ИП): „Получаване на разрешително за водовземане от повърхностни води от р. Огоста, в землището на с. Гложене, община Козлодуй, обл. Враца за поливане на земеделски земи с цел отглеждане на пипер“, с възложител: ЕТ „Ясен – Веселинов Димитров“, с. Главник, общ. Ардино, обл. Кърджали.

pdf logo Инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане и експлоатиране на Собствен Трансформаторен Пост (БКТП) 0,4 Kv/20Kv и наземна Фотоволтаична инсталация (ФЕЦ)“, находяща се в имот с идентификатор 37798.509.524, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „ГАБРИЕЛЛА 2013“ ЕООД.

pdf logo Инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане и експлоатиране на наземна Фотоволтаична инсталация (ФЕЦ) и Собствен Трансформаторен Пост (БКТП) 0,4 Kv/20Kv и“, находящи се в имот с идентификатор 37798.509.525, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „КРУШОВ БАИР 2“ ООД.

pdf logo Инвестиционно предложение : Изграждане и експлоатиране на Собствен Трансформаторен Пост (БКТП) 0,4Kv/20Kv и наземна Фотоволтаична инсталация (ФЕЦ), находящ се в имот с идентификатор 37798.509.524, област Враца, Община Козлодуй, Град Козлодуй.

pdf logo Инвестиционно предложение за : „Изграждане и експлоатация на наземна Фотоволтаична инсталация и Собствен Трансформаторен  Пост (БКТП)0,4Kv/20kV“ находящ се в  имот с идентификатор 37798.509.525, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „Крушов Баир 2“ ООД

pdf logo Съобщение по чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 75, ал. 1 от Закона за водите

pdf logoИнвестиционно предложение за „Фотоволтаична централа с номинална мощност 200 kW, 220 KVA AC и инсталирана мощност 199, 8 kWp DC” находящ се в УПИ XIV – 60, 61, KW. 77, с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца, с възложител : „СВВ ИНЖЕНЕРИНГ“ с. Хърлец

pdf logo Инвестиционно предложение за "Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 1500 kW  в поземлен имот с идентификатор 07116.407.38., землище с. Бутан с възложител: "ЙОТОВИ 2013" ЕООД

pdf logo Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда от „СВВ Инженеринг“ ЕООД за Обект: „Фотоволтаична инсталация с номинална генераторна мощност 200 kW 220 KVA AC и инсталирана мощност 199,8 kWpDC“ с местонахождение с. Хърлец, Община Козлодуй.

pdf logo  Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична централа с номинална генераторна мощност 200 kW, 220 kVA AC и инсталирана мощност 199,8  kWp DC“, находяща се в УПИ XIV – 60, 61, кв. 77, с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца, възложител: „СВВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с. Хърлец

pdf logoИскане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов електропровод 110 kV от открита разпределителна уредба (ОРУ) до Брегова помпена станция (БПС)“ с възложител „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

rar icon Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на с. Бутан“ – ново инвестиционно предложение, което попада в Приложение № 2 на ЗООС

pdf logo Уведомление за инвестиционно предложение от Йотови 2013 ЕООД за "Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 1500KW"

pdf logoУведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на нов електропровод 110кV от ОРУ за БПС" с възложител "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

pdf logoУведомление за инвестиционно предложение “Газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуваща газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД на с. Бутан“.

pdf logoЗа обявяване на искане за пр. ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на административно -битова, производствена и складова база за собствени нужди в пи 77548.177.6, 77548.177.2 в земл. с. Хърлец

pdf logoИнвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на паркинг, депо за автомобили, административна сграда, бензиностанция и хотел“, в поземлен имот с идентификатор 37798.203.3, землище гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца, с възложител „БОДИ-М-ТРАВЪЛ“ ООД.

pdf logoИнвестиционно предложение за: „Изграждане на Административно – битова, производствена и складова база за собствени нужди“, в поземлени имоти с идентификатори 77548.177 и 77548.172.2, землище с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „ ЕВРО ТЕХНОКОНСУЛТ ГРУП“ ЕООД

pdf logoИнвестиционно предложение за „Изграждане на паркинг, депо за автомобили, административна сграда, бензиностанция и хотел“, в поземлен имот с идентификатор 37798.203.3, землището на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител „БОДИ-М-ТРАВЪЛ“ ООД

pdf logoИзясняване на обществения интерес за инвестиционно предложение (ИП) за „Израждане на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници до 60 Kw”, в поземлен имот с идентификатор 37798.505.373, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: Диляна Попова, гр. Колзодуй.

pdf logoУведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на инсталация за  производство на електрическа енергия от възобновяеми източници до 60 Kw”, в поземлен имот с идент. 37798.505.373, гр. Козлодуй, община Козлодуй, обл. Враца

pdf logoИнвестиционно предложение(ИП) за „Изграждане на Административно-битва, производствена и складова база“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 77548.177.7,м. „Гропата“, с. Хърлец, община Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „Тита-Консулт“ ООД.

pdf logoИнвестиционно предложение за: „Изграждане на Административно-битова, производствена и складова база”, находяща се в поземлен имот с идентификатор 77548.177.7 м. „Гропата”, с. Хърлец, община Козлодуй, обл. Враца, с възложител: Явор  Андреев управител на „Тита-Консулт” ООД

pdf logoИскане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за Инвестиционно предложение (ИП) за: „Извършване на дейности по предварително третиране на строителни отпадъци (СО), чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителна площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на област Враца“ възложител: „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД

pdf logoУведомление за инвестиционно предложение за „Извършване на дейности по предварително третиране на строителни отпадъци(CO), чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителна площадка или площадка, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на област Враца, възложител: “Проенергомонтаж” АД

pdf logoУведомление за инвестиционно предложение „Промяна на начина на трайно ползване на имот №063003, местност „Минчуна Черни Гред“ вземл. с.Хърлец, община Козлодуй

pdf logoУведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на нова ограда с портални врати и доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за биосигурност в птицефермата в гр.Козлодуй”

pdf logoУведомление инвестиционно предложение от Община Козлодуй: ,,Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци от Община Козлодуй по Оперативна програма ,,Околна среда” 2014 – 2020г.’’

pdf logoУведомление за инвестиционно намерение от Община Козлодуй: ,,Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица ,,Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община Козлодуй, област Враца”.Първи етап – ул. ,,Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. ,,Христо Ботев” до кръстовището на ул. ,,Христо Ботев’’ до кръстовището на ул.,,Освободител” и ул.,,Ломска”

pdf logoУведомление за Инвестиционно предложение от Община Козлодуй: ,,Детски парк в кв.259, гр.Козлодуй”

 

 

https://www.livechatalternative.com/