Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4
Членове на местната комисия Обществени възпитатели Консултативен кабинет по проблемите на детската личност

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.05.2024

  

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Община Козлодуй
ул. „Христо Ботев” № 13

 

 

Секретар:

Иво Иванов

Тел. : 0899472454

e-mail: mkbppmn_kozloduy@mail.bg

https://www.livechatalternative.com/
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOJR5