Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOBR1
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOB72

Консултативен кабинет по проблемите на детската личност

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 10.09.2021

Консултативния кабинет по проблемите на детската личност е свързващото звено между двете направления – Превантивна дейност и корекционно-възпитателна работа

 Консултативния кабинет чрез индивидуални консултации подпомага и насочва родителите, децата, учителите, институциите и организациите при решаване на проблемите свързани с възпитанието, отглеждането и реализацията на малолетните и непълнолетните. В зависимост от случая консултативния кабинет ще работи в тяхно сътрудничество с ЦОП, гр. Козлодуй, ЦСРИ, с. Бутан, ОДК и Център за личностно развитие „Барака”. Функциите на консултативния кабинет са: консултативно –диагностична и информативна. Предмет на работа на консултативния кабинет са деца и техните родители потърсили доброволно психологическа помощ, деца и техните семейства насочени от кл. ръководители, училищните ръководства, УК БППМН и обществените възпитатели и деца настанени във СПИ, ВУИ и ПД  и техните родители.

Съдържание на дейността

-индивидуални консултации от специалисти за родители, учители, деца и други с по-широк спектър от проблеми в сферата на семейството, здравето, общуването, образованието, морална и правна култура и др;

-консултации за конкретно научно подпомагане на индивидуалната корекционна работа при смущения в психическото развитие и социалната реализация на подрастващите, при трудности в общуването с възрастни и връстници, работа по предотвратяване извършването на аморални прояви и правонарушения;

-диагностициране на  деца с емоционални и поведенчески дефицити, чрез участието на психолози от консултативния кабинет в Екипа от специалисти работещи по проблемите на детската личност.

Структура и организация на дейността

В състава на консултативния кабинет по проблемите на детската личност влизат: обществените възпитатели към МК БППМН и привлечените специалисти от училищата не територията на общината, ЦОП, гр. Козлодуй, ЦСРИ, с. Бутан, ОДК и Център за личностно развитие „Барака”. Кабинетът осъществява консултации на общинско и училищно ниво.

Взаимодействие на консултативния кабинет по проблемите на детската личност

-На вертикално равнище: - родители; учители; деца;

-На хоризонтално равнище - УК БППМН, И ДПС; Обществени възпитатели и ОЗД

Ръководител: Диляна Върганова


План за работа на консултативния кабинет по проблемите детската личност при ЦПВРД

 

1. Консултиране на малолетни и непълнолетни поставени под възпитателен надзор;

Срок: постоянен

Отговорник: Диляна Върганова и обществените възпитатели

2. Обсъждане на програми за корекционно-възпитателна работа  с обществени възпитатели и класни ръководители.

Срок: постоянен

Отговорник: Диляна Върганова и обществените възпитатели

3. Насочване на деца към ЦОП, гр. Козлодуй, ЦСРИ, с. Бутан, ОДК и Център за личностно развитие „Барака”, обсъдено на срещи с психолога на ЦОП, гр. Козлодуй, социалния работник в ЦСРИ, с. Бутан, педагогическите съветници в училищата на територията на общината и др. специалисти.

Срок: постоянен

Отговорник: Диляна Върганова и Цветелина Петрова, пед.съветници ЦОП, ЦСРИ, ОДК, и Център за личностно развитие „Барака”

При необходимост от допълнителна информация: 0973/85843

https://www.livechatalternative.com/