Z6_PPGAHG80018A70QTLBJ5KS0O84
Z7_PPGAHG80018A70QTLBJ5KS0OO0

Кметове на кметства

Дата на публикуване: 17.02.2021
Последна актуализация: 30.11.2023

 

Кметство Хърлец

Кмет: Огнемир Симов
Тел: 09163/2225
Email: kmetstvo.harletz@gmail.com

 

Кметство Гложене

Кмет: Петко Петков
Тел: 09160/2444;2332
Email: kmetstvo.glojene@gmail.com

 

Кметство Бутан

Кмет: Ивайло Иванов
Тел: 09168/2040
Email: kmetstvo.butan@gmail.com

 

Кметство Крива бара

Кмет: Илиян Иванов
Тел: 09168/2243
Email: kmetstvo.kriva.bara@gmail.com

 


Функции на кметовете на съставни кметства

 

Чл.17.(1) В състава на община Козлодуй влизат следните кметства: Бутан, Гложене, Крива бара, Хърлец;

(2) В своята дейност кметът на кметство се ръководи от Конституцията на Република България, законите, актовете на Общинския съвет и решенията на населението.

(3) Кметовете на кметства не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдци, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата.

(4) Кметът на кметство изпълнява следните функции:

1. Изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;

2. Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия на територията на кметството;

3. Отговаря за стопанисването на определени от Общинския съвет обекти на общинската собственост;

4. Назначава и освобождава служителите в кметството, които подпомагат неговата дейност в съответствие с утвърдената численост и структура, както и по временните програми и щатове;

5. Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

6. Води, съхранява и поддържа в актуално състояние, регистрите за гражданското състояние за територията на кметството и изпраща актуализационни съобщения до дирекция „АИО” в общината, за поддържане в актуално състояние на автоматизирания информационен фонд на регистрите на населението за територията на кметството;

7. Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;

8. Осигурява спазването на обществения ред на територията на кметството; има правомощия по Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), на съответната територия до пристигане на полицейския орган;

9. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;

10. Представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;

11. Организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и заповедите на кмета на общината;

12. Кметът на кметство изпълнява и други функции, възложени от закона, подзаконови нормативни актове, решения на Общинския съвет или от кмета на общината.

https://www.livechatalternative.com/