Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2494
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI5

Секретар на Община Козлодуй

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.11.2022

Лиляна Рашкова

СЕКРЕТАР

Liliyana Rashkova

Стая - 109

Телефон - (0973)85 848

Email - LGRashkova@kozloduy.bg

Приемен ден - Четвъртък от 14:00 до 16:00 часа.

Записване за приемен ден - на гише Деловодство в ЦАО, телефон (0973) 85 837

 

 

 

Секретарят на общината организира и отговаря за:

1. Дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;

2. Деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;

3. Дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;

4. Разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;

5. Работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;

6. Поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.

7. Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.

 

Видео от Национална асоциация на секретарите в Република България