Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24M7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CC6

Правомощия на Кмета

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.09.2021

Чл.10. (1) Кметът на общината:

1.  Ръководи цялата изпълнителна дейност в общината;
2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, секретаря на общината, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези, които подпомагат дейността на кметовете на кметства, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4. Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на МВР;
5. Организира изпълнението на общинския бюджет;
6. Организира изпълнението на дългосрочните програми;
7. Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
8. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
9. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;
10. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
11.  Председателства Съвета по сигурност;
12. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея или одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
13. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
14. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
15. Осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
16. Утвърждава Устройствения правилник на общинската администрация;
17. Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;
18. Оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната соственост;
 (2) Кметът на общината, в случаите, определени със закон, изпълнява и други функции, възложени му от централните държавни органи.
 (3) Кметът на общината представя пред Общинския съвет Програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, срокове и очаквани резултати. Представя на Общинския съвет годишен доклад за изпълнението на програмата до 31 януари.
 (4) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и чл. 4, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
Чл.11. В изпълнение на правомощията си кметът на общината издава заповеди.

https://www.livechatalternative.com/