Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект: Помощ за подготвителни дейности за създаване на местната инициативна група "Козлодуй, Мизия и Хайредин" и разработване на многофондова стратегия за водено от общностите местно развитие 2021 - 2027

Дата на публикуване: 14.03.2023
Последна актуализация: 02.10.2023

Източник на финансиране: Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.
Бюджет: 48 275 лв.
Продължителност: 6 месеца.


    Проектът обхваща общините Козлодуй, Мизия и Хайредин с общо население от 28 456 жители. Трите общини са обединени около идеята за облагородяване и развитие на териториите, за създаване на инструменти за устойчиво местно развитие на хората, за запазване на традициите и ценностите, за създаване на условия и предпоставки за прогрес, растеж и иновации, които ще доведат до увеличаване благоденствието на местното население. 
    Проектът основно цели обединяване на трите общини, Козлодуй, Мизия и Хайредин, за създаване на силно местно партньорство, с участието на местни лидери в лицето на бизнеса и НПО, което партньорство да се легализира в Местна инициативна група (МИГ) в обществена полза, която да работи за интереса и развитието на територията на трите общини. МИГ ще разработи Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) за периода до 2027г., финансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в зависимост от анализа, профила и потребностите на местната общност. 
    Стратегията ще цели средносрочно и дългосрочно социално-икономическо развитие на територията на трите общини, като изхожда от местните характеристики на региона, силните страни и потенциала за развитие, нагласата и виждането на местната общност за устойчиво развитие, което да дава възможности както за бизнеса, така и за всички местни хора – земеделски стопани, занаятчии, микро и малки предприятия, неправителствени организации, общинските администрации, които чрез своето укрепване и стабилизиране ще допринесат за общото развитие на региона. 


Очаквани резултати:
•    Регистрирана Местна Инициативна група
•    Изготвена местна стратегия за ВОМР
•    Брой населени места, обхванати от дейностите-17
•    Брой на населението, обхванато от информационни събития- 5000
•    Брой на участници, присъстващи на работни/информационни срещи 200
•    Брой обучени лица -50

Изображение

https://www.livechatalternative.com/