Z6_PPGAHG80093SD0Q3SC54RH3MT6
Z7_PPGAHG80093SD0Q3SC54RH3M31

Такса битови отпадъци – размер и начини на определянето ѝ

Дата на публикуване: 17.03.2021
Последна актуализация: 26.01.2024

 

          1. За гр. Козлодуй
          1.1. За жилищните имоти на граждани и жилищните имоти на предприятия, попадащи по местонахождение в 1-ва зона на града – в размер на 3,6‰ (промила) върху данъчната оценка в т.ч.:
          а) за услугата по събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 1,8‰;
          б) за услугата по третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,7‰;
          в) за услугата по поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места предназначени за обществено ползване, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 1,1‰.
         

          1.2. За жилищните имоти на граждани и жилищните имоти на предприятия, не попадащи по местонахождение в 1-ва зона на града – в размер на 2,7‰ върху данъчната оценка в т.ч.:
          а) за услугата по събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 1,3‰;
          б) за услугата по третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,7‰;
          в) за услугата по поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места предназначени за обществено ползване, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,7‰.
         

          1.3. За нежилищни имоти на граждани, използвани с търговска цел – в размер на 8‰ върху данъчната оценка, както следва:
          а) за услугата по събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 3‰;
          б) за услугата по третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота – 2‰;
          в) за услугата по поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места предназначени за обществено ползване, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 3‰.
         

          1.4. За физически лица, собственици или ползватели на незастроени имоти (празни дворни места) се събира такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване 0,5‰.
         

          1.5. За физически лица, собственици или ползватели на имоти, които няма да се ползват през цялата година и за които е подадена декларация за това в общинска администрация до края на предходната година се събира такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване 0,5‰.
         

          1.6. За нежилищни имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации и еднолични търговци – в размер на 10‰ върху данъчна основа, която е по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, определена по ЗМДТ, както следва:
          а) за услугата по събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната основа – 3,3‰;
          б) за услугата по третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната основа – 2,6‰;
          в) за услугата по поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места предназначени за обществено ползване – 4,1‰.
         

          1.7. На лицата по чл. 16 от Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй, подали декларация в общинска администрация по местонахождение на имота за определяне на част от таксата според количеството отпадъци, се събира такса:
          а) за 1 брой контейнер от 1.1 м3 тип „Бобър”, при честота на извозване 1 път седмично – 2036 лв./година;
          б) лицата, които заплащат такса за битови отпадъци на база количество отпадъци, заплащат и такса за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в размер на 4,1‰;
          в) имоти, публична общинска и публична държавна собственост, които са обществено значими заплащат такса за битови отпадъци на база количество отпадък и такса за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в размер на 2,5‰.
         

          1.8. За предприятия собственици или ползватели на незастроени имоти (празни дворни места) се събира такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване 2,5‰.
         

          1.9. За предприятия собственици или ползватели на имоти, които няма да се ползват през цялата година и за които е подадена декларация за това в общинска администрация до края на предходната година се събира такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване 4,1‰.

 

          2. За съставните кметства -  с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан и с. Крива бара 
          2.1. За жилищните имоти на граждани и жилищните имоти на фирми – в размер на 7,5‰ върху данъчната оценка, както следва:
          а) за услугата по събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 6,1‰;
          б) за услугата по третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота - 0,7‰;
          в) за услугата по поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места предназначени за обществено ползване, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,7‰.

 

          2.2. За нежилищни имоти на граждани, използвани с търговска цел – в размер на 8%о върху данъчната оценка, както следва:
          а) за услугата по събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 3‰;
          б) за услугата по третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота – 2‰;
          в) за услугата по поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 3‰.

 

          2.3. За физически лица, собственици или ползватели на незастроени имоти (празни дворни места) се събира такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване – 0,5‰.

 

          2.4. За физически лица, собственици или ползватели на имоти, които няма да се ползват през цялата година и за които е подадена декларация за това в общинска администрация до края на предходната година  се събира такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване – 0,5‰.

 

          2.5. За нежилищни имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации и еднолични търговци – в размер на 10‰ върху данъчна основа, която е по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, определена по ЗМДТ както следва:
          а) за услугата по събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната основа – 3,3‰;
          б) за услугата по третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната основа – 2,6‰;
          в) за услугата по поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места  предназначени за обществено ползване – 4,1‰.

 

          2.6. На лицата по чл. 16 от Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй, подали декларация в общинска администрация по местонахождение на имота за определяне на част от таксата, според количеството отпадъци, се събира такса:
          а) за 1 брой контейнер от 1.1 м3 тип „Бобър”, при честота на извозване 1 път седмично – 2036 лв./година;
          б) лицата, които заплащат такса за битови отпадъци на база количество отпадъци, заплащат и такса за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в размер на 4,1‰;
          в) имоти, публична общинска и публична държавна собственост, които са обществено значими и заплащат такса за битови отпадъци на база количество отпадък заплащат и такса за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в размер на 2,5‰.

 

          3. Училища на територията на община Козлодуй заплащат такса за сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и третиране на битовите отпадъци в размер на 8,66 лева годишно на брой ученик.

 

          4. За имоти, намиращи се на територията на общината, извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за услугите по третиране на битови отпадъци и поддържане на чистота на територии за обществено ползване.
 

https://www.livechatalternative.com/