Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H50
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V3

Кариери

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 01.03.2024

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Козлодуй обявява подбор за длъжността:

 

          Главен специалист „Отчитане на приходи и разходи” в дирекция „Финансово-стопански дейности”, в отдел „Бюджет и финанси” определена за заемане по трудово правоотношение.

 

          Области на дейност: 
          Счетоводство, Икономика
          Цел на длъжността: 
          Да изпълнява задачи, свързани с контрол за разходването на паричните средства, правилното водене на първичните документи отразяващи тези разходи, обобщаване на данни и разнасяне в месечните и тримесечните отчети. Изготвяне на заповеди с компенсаторни промени в отчета, ежедневен преглед на финансовото състояние на общината в банката.
          Изисквана минимална степен за завършено образование;
          Средно образование
          Професионално направление, по което е придобито образованието;
          Икономика
          Години професионален опит;
          2 години
          Допълнителни изисквания;
          Компютърна грамотност 
          Необходими документи:
          Мотивационно писмо до кмета на община Козлодуй.
          Към мотивационното писмо се прилага:
          -    Автобиография /CV/;
          -    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
          -    Копие от документите, удостоверяващи професионалния опит.
          -    Други документи (удостоверения, сертификати).

 

          Документите се подават в Община Козлодуй, Център за административно обслужване –  гише „Деловодство” от 01.03.2024 г. до 17.00 часа на 31.03.2024 година /включително/.
          Лице за контакт - Марияна Димитрова,  тел. 0973/ 85 858  
          Адрес: гр. Козлодуй, п.код 3320,  ул. Христо Ботев” № 13

          Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите на гише „Деловодство”, Център за административно обслужване в Община Козлодуй.

 

          Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на събеседване. 
          Контакт с одобрените кандидати ще бъде установен по телефон и/или e-mail при пълна конфиденциалност на получената информация.

 

 

инж. МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на община Козлодуй
 


О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Козлодуй обявява подбор за длъжността:

 

          Младши експерт „Бюджет” в дирекция „Финансово-стопански дейности”, в отдел „Бюджет и финанси” определена за заемане по трудово правоотношение.

 

          Области на дейност: 
          Счетоводство и контрол, Финанси
          Цел на длъжността: 
          Да изпълнява задачи, свързани с контрол за разходването на паричните средства, правилното водене на първичните документи отразяващи тези разходи, начисляването на данъчните задължения по ЗДДС и тяхното своевременно превеждане. 
          Изисквана минимална степен за завършено образование;
          Професионален бакалавър по ………
          Професионално направление, по което е придобито образованието;
          Икономика
          Години професионален опит;
          Не се изисква
          Допълнителни изисквания;
          Компютърна грамотност 
          Необходими документи:
          Мотивационно писмо до кмета на община Козлодуй.
          Към мотивационното писмо се прилага:
          -    Автобиография /CV/;
          -    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
          -    Копие от документите, удостоверяващи професионалния опит.
          -    Други документи (удостоверения, сертификати).
 

          Документите се подават в Община Козлодуй, Център за административно обслужване –  гише „Деловодство” от 01.03.2024 г. до 17.00 часа на 31.03.2024 година /включително/.
          Лице за контакт - Марияна Димитрова,  тел. 0973/ 85 858  
          Адрес: гр. Козлодуй, п.код 3320,  ул. Христо Ботев” № 13

          Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите на гише „Деловодство”, Център за административно обслужване в Община Козлодуй.

 

          Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на събеседване. 
          Контакт с одобрените кандидати ще бъде установен по телефон и/или e-mail при пълна конфиденциалност на получената информация.

 

 

инж. МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на община Козлодуй
 


О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Козлодуй обявява подбор за длъжността:

 

          Старши счетоводител „Образование” в дирекция „Финансово-стопански дейности”, в отдел „Бюджет и финанси” определена за заемане по трудово правоотношение.

 

          Области на дейност: 
          Счетоводство
          Цел на длъжността: 
          Да изпълнява задачи, свързани с контрол за разходването на паричните средства, правилното водене на първичните документи отразяващи тези разходи. Осчетоводява счетоводни документи и ги обработва чрез програмен продукт
          Изисквана минимална степен за завършено образование;
          Средно 
          Професионално направление, по което е придобито образованието;
          Икономика
          Години професионален опит;
          2 години
          Допълнителни изисквания;
          Компютърна грамотност 
          Необходими документи:
          Мотивационно писмо до кмета на община Козлодуй.
          Към мотивационното писмо се прилага:
          -    Автобиография /CV/;
          -    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
          -    Копие от документите, удостоверяващи професионалния опит.
          -    Други документи (удостоверения, сертификати).
 

          Документите се подават в Община Козлодуй, Център за административно обслужване –  гише „Деловодство” от 01.03.2024 г. до 17.00 часа на 31.03.2024 година /включително/.
          Лице за контакт - Марияна Димитрова,  тел. 0973/ 85 858  
          Адрес: гр. Козлодуй, п.код 3320,  ул. Христо Ботев” № 13

          Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите на гише „Деловодство”, Център за административно обслужване в Община Козлодуй.

 

          Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на събеседване. 
          Контакт с одобрените кандидати ще бъде установен по телефон и/или e-mail при пълна конфиденциалност на получената информация.

 

 

инж. МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на община Козлодуй
 


О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Козлодуй обявява подбор за длъжността:

 

          Главен експерт „Изпълнение на общинския бюджет” в дирекция „Финансово-стопански дейности”, в отдел „Бюджет и финанси” определена за заемане по трудово правоотношение.

 

          Области на дейност: 
          Счетоводство и контрол, Финанси
          Цел на длъжността: 
          Изпълнява задачи, свързани с цялостното съставяне и отчитане на сборния бюджет на община Козлодуй и контролира насочването на направените разходи с предоставените трансфери на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. Начислява дължимите обезщетения по Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закон за здравното осигуряване и други подзаконови нормативни актове.
          Изисквана минимална степен за завършено образование;
          Бакалавър
          Професионално направление, по което е придобито образованието;
          Икономика
          Години професионален опит;
          2 години
          Допълнителни изисквания;
          Компютърна грамотност 
          Необходими документи:
          Мотивационно писмо до кмета на община Козлодуй.
          Към мотивационното писмо се прилага:
          -    Автобиография /CV/;
          -    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
          -    Копие от документите, удостоверяващи професионалния опит.
          -    Други документи (удостоверения, сертификати).
 

          Документите се подават в Община Козлодуй, Център за административно обслужване –  гише „Деловодство” от 01.03.2024 г. до 17.00 часа на 31.03.2024 година /включително/.
          Лице за контакт - Марияна Димитрова,  тел. 0973/ 85 858  
          Адрес: гр. Козлодуй, п.код 3320,  ул. Христо Ботев” № 13

          Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите на гише „Деловодство”, Център за административно обслужване в Община Козлодуй.
         

          Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на събеседване. 
          Контакт с одобрените кандидати ще бъде установен по телефон и/или e-mail при пълна конфиденциалност на получената информация.

 

 

инж. МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на община Козлодуй

https://www.livechatalternative.com/