Z6_PPGAHG800P6970Q5VL84SB10S7
Z7_PPGAHG800P6970Q5VL84SB1062

Побратимени градове

Дата на публикуване: 06.10.2020
Последна актуализация: 10.09.2021

Побратимяване между Община Бекет, РРумъния и Община Козлодуй, РБългария 

Идеята за побратимяване между двете общини възниква през 2009 година след стартиране на Програма „ Трансгранично сътрудничество Румъния – България ” – 2007-2013г., с която се постановява рамката за Европейско териториално трансгранично сътрудничество между румънските и българските гранични региони, съгласно Политиката за сближаване 2007-2013г.

Чрез това побратимяване двете общини, целят да се направи възможно трансграничното сътрудничество, като сближава различните участници – хора, икономически участници и общности, за да се оползотворят по-добре възможностите, които предлага съвместното развитие на трансграничния регион, насочено към:

предприемане на взаимноизгодни трансгранични дейности;
търсене на решения за общи трансгранични проблеми и сближаване на населението от двете страни на границата;
желание за подобряване на сътрудничеството между граничните местни и регионални власти, в дух на добросъседство, откритост и солидарност;
Водени от разбирането, че устойчивото интегрирано развитие  на българо-румънския регион се основава на практически  действия и трайни партньорства между местните власти, и убедени в необходимостта от териториално интегриране на граничния район и осигуряване на стабилен растеж от двете страни на границата, насърчени от подкрепата на Европейския съюз и  положителните резултати от досегашното сътрудничество между  общините Козлодуй и Бекет двете ръководства проведоха редица срещи през 2009 година, на които се обсъдиха теми като:

проблемите на околната среда и превенцията на наводненията и бреговата ерозия в българо-румънския граничен регион;
възможностите за решаване на тези проблеми, чрез съвместни проекти на общините Козлодуй и Бекет по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.
потенциални проектни идеи за кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.;  рискове и ограничения в тяхната практическа реализация.
Съвместни инициативи:

Подготовка на проектно предложение „Изграждане на обслужваща инфраструктура на защитно съоръжение в зоната на комплекс „Рай” до Отоплителна централа „ Козлодуй ”, гр. Козлодуй”, по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г., Приоритетна ос 2: Околна среда – Устойчиво  използване и опазване на природните ресурси и на околната среда и подобряване  ефективното управление на риска в трансграничния регион, Ключова област на интервенция  2.1.:Развитие на инфраструктурата и съвместните услуги за предотвратяване на природните бедствия и бедствията, предизвикани от човека, включително системи за съвместно реагиране при извънредни ситуации.

Дейности по проекта:

Проучване и техническо проектиране на инженерно-строителни работи по укрепване на бреговата зона на община Бекет;
Изпълнение на строителни работи по укрепване на бреговата зона на община Козлодуй, съгласно наличен Технически проект ;
Меки мерки – институционално сътрудничество за предотвратяване на наводненията и опазване на околната среда;
разработване на двуезични карти и съвместен двуезичен интернет сайт.
www.primariabechet.ro

Побратимяване между Общински съвет Коупланд, гр. Уайтхевън, област Западна Кумбрия, Великобритания и Община Козлодуй

http://www.copelandbc.gov.uk/

Информация за гр. Уайтхевън

Разположена на западната част на Кумбрия община Коупланд заема територия от около 284 квадратни мили, като две трети от тях са част от националния парк “Езерна област”. С общо население около 70 000 жители тя се разпростира по западното крайбрежие на Кумбрия от Уайтхевън на север до Милъм на юг. Вътрешността на Общината е заета от долините на Енердейл, Уесдейл, Ескдейл и Дънърдейл.

В Коупланд се намират най-дълбокото езеро – Уестуотър и най-високата планина в Англия – връх Скафлел. Районът се характеризира с прекрасна западна крайбрежна ивица която контрастира и се допълва с планините и езерата разположени на изток в Националния парк.

По-голямата част от населението живее в тясната брегова ивица, от която град Уайтхевън е главното населено място. Разположен на брега в западната част на Езерната област този хубав град е създаден в средата на 18 век, като главно пристанище за износ на въглища и тютюн и предлага много красиви архитектурни образци от този период, то е и едно от трите най големи пристанища в страната.

Историческото пристанище с неговите живописни древни стени, ветроходния и риболовния флот са напълно възстановени със чудесна гледка към морето, крайбрежни улици и кейове с морски скулптури.

Градът  е носител на 2 престижни национални награди. Притежава богата архитектура от времето на крал Джордж и е бил един от първите пост-средновековни градове с изграден с успоредно (мрежово) улично планиране.

Разрастваща се туристическа дестинация, Уайтхевън е началото на колоездачния маршрут “От Бряг до Бряг” и има редица връзки със САЩ – бабата на Джордж Вашингтон е погребана в града, а през 1778 Джон Поул Джоунс (основателя на Американския военен флот) води първата и единствена битка на Британска земя от американски войски. Градът е характерен с редица невероятни атракции включващи “История на ромът” – (тъмната страна на Уайтхевън), която предлага вълнуващи преживявания изследвайки връзките между Карибите, търговията на роби и Кралският флот. “The Beacon” (Фарът), където можете да се насладите на гледки и звуци от миналото, настоящето и бъдещето на Уайтхевън, и музеят на миньорите „Haig Colliery”, където можете да проследите отблизо местната миньорска история.

Инициирането на кампании за набиране на допълнителни инвестиции подпомагат местната власт да се създаде програма за целогодишни мероприятия, които имат за цел привличането на външни посетители. Такъв вид мероприятие е т.нар. „Уайтхевънски морски фестивал”, който се провежда на всеки 2 години. При откриването си през 1999 г. за един уикенд привлича 80,000 посетители, през 2001г. това число се увеличава на 115,000 а през 2003 –та на 150,000 посетители.

Инвестициите на частния сектор в кафета и ресторанти осигурява оживен и изтънчен нощен живот, на който се наслаждават всички слоеве на обществото.

Фактическото побратимяване между местните власти на двата града е осъществено с любезното съдействие на Министерство на търговията и промишлеността /МТП/на Великобритания.

Идеята за побратимяването възниква през февруари 2005 година, по време на посещение на работна група от гр. Козлодуй в Западна Кумбрия, Великобритания, организирано с цел обмяна на опит във връзка с преодоляване на социалните последици от закриването на ядрени мощности по Програма „Социални  последици” на Министерство на търговията и промишлеността /МТП/на Великобритания.

През юни 2005 година след посещение на тогавашния кмет на гр. Уайтхевън – съветника Норман Кларксон в община Козлодуй се дава реален старт на съвместните дейности и на 21 юни 2006 година в гр. Уайтхевън, Великобритания се подписва първата част на Договора за сътрудничество.

Втората част на документа, описващ детайлно областите на сътрудничество и Плана за действие за 2006-2007 г. се подписват на 7 ноември 2006 година в гр. Козлодуй, по време на посещението на Председателя на Общински съвет Коупланд – съветник Илейн Уудбърн и Корпоративния директор на Общински съвет Коупланд – Фъргюс МакМороу.

В плана за действие за периода 2006-2007 година бяха определени следните приоритетни съвместни дейности за този период, а именно:

-      Консултации и подпомагане на Община Козлодуй в процеса на разработване на Стратегията за развитие на туризма;

-      Работно посещение в област Западна Кумбрия на експерти от Община Козлодуй за обучение и обмяна на опит по финансиращи програми на ЕС

Същото се осъществи с финансовата подкрепа на Програма „Социални последици” на Министерство на търговията и промишлеността /МТП/на Великобритания през декември 2006 година.

-      Изготвяне на проектно предложение по програмата на ЕС – Леонардо да Винчи през 2007 г.

Проектното предложение “Обучение за социално-икономическо възстановяване от затваряне на ядрени мощности” бе изготвено от общинска администрация Козлодуй и бе подадено на 28 март 2007 година в ИА на програмата в България.

Проектът имаше за цел да надгради обучителните умения на обучители работещи в сферата на социалното и икономическото възстановяване и обновяване на Община Козлодуй, вследствие на социалните последици от затварянето на енергоблокове І – ІV на АЕЦ Козлодуй. Основните целеви групи, които се включиха бяха от публичния сектор, полу-публични организации, организации от нестопанския сектор и доброволчески организации, работещи основно в сферата на социално-икономическото възстановяване, и които имат обучителни и лидерски функции, не само в своите организации, но и в други такива, с които те работят.

Основните цели на проекта включваха:

Създаване на модел за обучение на обучители и практици в сферата на социално-икономическото развитие на община Козлодуй.
Подобряване уменията в сферата на социално-икономическото развитие и обновление, чрез обмяна на опит с други европейски държави.
Създаване на модел на стабилно и практично сътрудничество между обучители и практици от Община Козлодуй и Община Коупланд, Обединено Кралство и подпомагане процесите на културното сближаване на двата региона.
През 2007 година Община Козлодуй и ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ на ЕК по Програмата за учене през целия живот се подписа договор за финансиране на проектното предложение с регистрационен номер LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166178.

Чрез този проект се даде възможност на обучители работещи в сферата на социално-икономическото развитие и обновяване да участват в такъв род обучения в друга европейска страна и да почерпят от техния опит в тази насока. Проведените обмени задоволиха потребностите им от надграждане на личното им и професионално развитие. Преките бенефициенти по проекта откриха нови възможности за прилагане на иновативни подходи в служебните им задължения и предаване на техния опит на други контрагенти.

Един от най-важните резултати от проекта са контактите, създадени между различните институции от двата региона и възникналите идеи за бъдещо сътрудничество, които се родиха по време на проведените обмени.

Създадоха се устойчиви връзки и обмяна на опит между представителите на изпращащите  и приемащите организации.

-      Съвместно разработване на проектно предложение по Програма „Citizens for Europe”;

-      Създаване на съвместна УЕБ – страница, посветена на побратимяването;

През периода на проведеното работно посещение през декември 2006 година на експертите от община Козлодуй в област Западна Кумбрия бяха обсъдени детайли по създаването на съвместната УЕБ-страница и възможностите за нейното финансиране, а именно чрез проекти по програми и проекти на ЕС;

-      Търсене на възможност за създаване на виртуална връзка с цел улесняване на комуникацията;

Между община Козлодуй и Общински съвет Коупланд съществува възможност за постоянна връзка, чрез съвременните интернет канали. Всяка от страните има отговорни за това лица, които отговарят за осъществяване на контакти и кореспонденция между двете институции.

-      Търсене на партньори за бъдещи връзки в сферата на образованието, културата, младежта, спорта, здравеопазването и социалните грижи, както и за проекти по опазване на културно-историческото наследство на двете общини.

https://www.livechatalternative.com/