Z6_PPGAHG8001PU206G1SVMTU7AV3
Z7_PPGAHG8001PU206G1SVMTU7Q01

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2020г.

Дата на публикуване: 13.07.2022
Последна актуализация: 10.03.2023

Комисия по ЗПКОНПИ

1.

Светослав Спасов   

- председател

2.

Дучко Петров        

- заместник-председател

3.

Таня Николова 

- член

4.

Цоло Цолов        

- член

5.

София Зайкова    

- член


 

Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по ЗПКОНПИ и за установяване на конфликт на интереси


Р Е Г И С Т Ъ Р

На подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество


 

Вх. №  Име и фамилия Длъжност чл.35, ал.1, т.1 (за несъвместимост) чл.35, ал.1, т.3 (за промяна в декларация за несъвместиност) чл.35, ал.1, т.2 I част за имущество (дата на подаване/контролно число) чл.35, ал.1, т.2 II част за интереси (дата на подаване/контролно число) чл.35, ал.1, т.4 (за промяна по т.2) (дата на подаване/контролно число)
1. Огнемир Симов Кмет на кметство Хърлец виж тук   19.04.2021 г.
8B4F9981
да  
2. Кирилка Асенова Кмет на кметство Бутан виж тук   10.05.2021 г.
96511B61
да  
3. Илиян Иванов Кмет на кметство Крива бара виж тук   13.05.2021 г.
91369040
да  
4. Петко Петков Кмет на кметство Гложене виж тук   14.05.2021 г.
BE13AA1B
да  

 

Списък на лицата, неподали декларациите в срок

име, фамилия

длъжност

 

 

 


РЕГИСТЪР

На декларациите по чл. 35, ал. 1, т.1 и чл. 35, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 46 от ЗПКОНПИ

 

Вх. №

име, фамилия

длъжност

чл. 35, ал. 1, т. 1

декларация за несъвместимост

чл. 35, ал. 1, т. 3

декларация за промяна в декларирани обстоятелства по т. 1

1.

Момчил Иванов

Управител на МБАЛ

 виж тук

 

 

 

 

Списък на лицата, неподали декларациите в срок

 

име, фамилия

длъжност

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/