Z6_PPGAHG800P2Q70QTAILAS84G01
Z7_PPGAHG800P2Q70QTAILAS84GG6

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 13.06.2023

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ
МАНДАТ 2019 – 2023 г.

1. Постоянна комисия по бюджет, финанси и общинска собственост 

Емилиян Кузов  - председател 
Симеон Симеонов - заместник-председател 
Драгомир Маринов - член 
Иван Башлиев - член 
Калин Цветков - член 

2. Постоянна комисия по устройство на територията, строителство и жилищна политика

Гълъбин Младенов - председател 
Калин Цветков - заместник-председател 
Цоло Цолов - член 
Дучко Петров - член 
Венцислав Върбанов - член 

3. Постоянна комисия по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост 

Симеон Симеонов - председател 
София Зайкова - заместник-председател 
Любомир Йотов - член 
Драгомир Маринов - член 
Йордан Димитров - член 

4. Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности

Иван Башлиев - председател 
Емилиян Кузов - заместник-председател 
Ангел Лалюв  - член 
Веселка Цветкова - член 
Мая Йонова  - член 

5. Постоянна комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението

Драгомир Маринов  - председател 
Дучко Петров - заместник-председател 
Цоло Цолов - член 
Благовест Витанов - член 
Гълъбин Младенов - член 

6. Постоянна комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото

Мая Йонова - председател 
Ангел Лалюв  - заместник-председател 
Таня Николова - член 
Благовест Витанов - член 
Светослав Спасов - член 

7. Постоянна комисия по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество

София Зайкова - председател 
Ангел Лалюв - заместник-председател 
Стефан Александров - член 
Таня Николова - член 
Венцислав Върбанов - член 

8. Постоянна комисия по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда

Любомир Йотов  - председател 
Гълъбин Младенов - заместник-председател 
Емилиян Кузов - член 
Стефан Спасов - член 
Йордан Димитров - член 

Постоянна комисия по ЗПКОНПИ

Светослав Спасов   - председател 
Дучко Петров  - заместник-председател 
Таня Николова - член 
Цоло Цолов  - член 
София Зайкова  - член