Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G61
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I21H2

Функции на Общински съвет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.09.2021

Общинският съвет:

 • Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
 • Одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметствата;
 • Избира и освобождава председателя на общинския съвет;
 • Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет;
 • Приема и изменя годишния бюджет на общината осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
 • Определя с наредби :

          - размера на местните данъци при условията, по реда и в границите, определени в ЗМДТ;
          - размера на местните такси и цени на услуги по ред определен в ЗМДТ;

 • Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

          - дарение на имот частна общинска собственост;
          - учредяване на право на строеж, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс;
          - учредяване право на строеж без търг или конкурс;
          - учредяване на безвъзмездно право на строеж;
          - учредяване на безвъзмездно право на строеж, в случайте по чл. 37, ал. 6 от Закона за общинската собственост;
          - продажба на имоти и вещи – частна общинска собственост;
          - учредяване на право на ползване;
          - учредяване на безвъзмездно право на ползване в случаите по чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост; 
          - замяна на имот – частна общинска собственост, на право на строеж върху имот – частна общинска собственост, на право на строеж в полза на общината с имот или с право на строеж – собственост на държавата, на физически лица или юридически лица;

 • Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;
 • Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;
 • Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
 • Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
 • Определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
 • Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
 • Приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
 • Създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;
 • Прави предложения и приема решения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
 • Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
 • Обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност;
 • Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
 • Одобрява символ и печат на общината;
 • Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
 • Решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи с обикновено мнозинство, включително и обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината или кметството, по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;
 • Упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове;
 • Взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на председа¬теля на общинския съвет при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече от три месеца;
 • Определя възнаграждението на председателя;
 • Приема решение за размера на възнаграждението на общинските съветници;
 • Приема правилници, наредби, инструкции, програми и др.
 • Приема решения и осъществява контрол за тяхното изпълнение.
https://www.livechatalternative.com/