Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1864
Z7_PPGAHG80011AE0Q5UOQ2UJ1GI2

Полезни връзки

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 26.07.2023

Единен номер за спешни повиквания - 112
Национална телефонна линия за деца - 116 111

Общински предприятия

Общинско предприятие "Комунална дейност"

тел.: 0973 / 80 035


Общинско предприятие "Стопанска дейност и реклама"
тел.: 0897 / 602 899
 

Кметства

 

Кметство с. Хърлец

Адрес: с. Хърлец, п. к. 3329

ул. "Георги Димитров" №41

тел.: 09163 / 22 05

email:  kmetstvo.harletz@gmail.com

 

Кметство с. Гложене

Адрес: с. Гложене, п. к. 3327

ул. "Христо Ботев" №22

тел.: 09160 / 23 32

email:  kmetstvo.glojene@gmail.com

 

Кметство с. Бутан

Адрес: с. Бутан, п. к. 3326

ул. "Георги Димитров" №56

тел.: 09168 / 20 40

email:  kmetstvo.butan@gmail.com

 

Кметство с. Крива бара

Адрес: с. Крива бара, п. к. 3328

ул. "Георги Димитров" №67

тел.: 09168 / 22 43

email:  kmetstvo.kriva.bara@gmail.com

Училища

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 80 886; 0973/ 80 887

Сайт на Средно училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Козлодуй

 

Средно училище "Христо Ботев", гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 85 044

Сайт на Средно училище "Христо Ботев", гр. Козлодуй

 

Професионална гимназия по ядрена енергетика "Игор Курчатов", гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 80 560

Сайт на ПГЯЕ "Игор Курчатов", гр. Козлодуй 
 

Начално училище "Васил Левски", гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 80 780

Сайт на Начално училище "Васил Левски", гр. Козлодуй

 

Основно училище "Васил Априлов", с. Хърлец

тел.: 0878 / 937 306

Сайт на Основно училище "Васил Априлов", с. Хърлец

 

Основно училище "Христо Ботев", с. Гложене

тел.: 09160 / 23 82; 09160 / 22 37

Сайт на Основно училище"Христо Ботев", с.Гложене

 

Средно училище "Св. св. Кирил и Методий", с. Бутан

тел.: 0878 / 64 53 99

Сайт на Средно училище "Св. св. Кирил и Методий", с. Бутан

Детски градини

Детска градина „Звънче”, гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 80 069; 0894 / 64 04 60

Сайт на Детска градина „Звънче”, гр. Козлодуй

 

Детска градина "Мир", гр.Козлодуй

тел.: 0973 / 80 233; 0894 / 64 04 57

 

Детска градина „Слънчице”, гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 80 231; 0894 / 64 04 58
Сайт на ДГ "Слънчице", гр. Козлодуй

 

Детска градина „Радост”, гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 80 739; 0894 / 64 04 59

Сайт на ДГ "Радост", гр. Козлодуй 
 

Детска градина „Здравец”, с. Хърлец

тел.: 09163 / 22 57; 0888/ 26 18 48
Сайт на ДГ "Здравец", с. Хърлец

 

Детска градина „Радост”, с. Гложене

тел.: 0886/ 63 59 01
тел.: 09160 / 23 04; 09160 / 22 34

 

Детска градина „Първи юни”, с. Бутан

тел.: 0899 / 381 232

Сайт на ДГ "Първи юни", с. Бутан

 

Детска млечна кухня, гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 80 302

 

Център за подкрепа за личностно развитие, гр. Козлодуй  - ОДК

тел.: 0973 / 80 409; 0894 / 64 04 64

Читалища

Народно читалище храм-паметник “Христо Ботев-1879” - гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 81 217 

Сайт на Народно читалище храм-паметник “Христо Ботев-1879” - гр. Козлодуй

 

Народно читалище ″Никола Йонков Вапцаров″ - с. Хърлец

тел.: 09163 / 23 21

 

Народно читалище "Яким Деспотов-1899" - с. Гложене

тел.:  09160 / 22 29

 

Народно читалище "Заря - 1911" - с. Бутан

тел.: 0885 / 74 91 65

Сайт на НЧ "Заря - 1911", с. Бутан

 

Народно читалище "Будител – 1926" - с. Крива Бара

тел.: 0899 / 77 22  30 
 

Дом на енергетика - гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 75 719; 0973 / 75 707

 

Национален музей параход "Радецки" - гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 80 658

Сайт на Национален музей параход "Радецки" - гр. Козлодуй

Дирекции и служби  

Дирекция "Социално подпомагане" - гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 80 635

Сайт на Агенция за социално подпомагане

 

Отдел "Закрила на детето" - гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 80 635 

Сайт на Държавна агенция за закрила на детето

 

Общинска служба "Земеделие и гори" - гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 80 149

Сайт на Областна дирекция "Земеделие" Враца 

 

Дирекция "Бюро по труда" - гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 80 261; 0973 / 80 240

Сайт на Агенция по заетостта

 

Дирекция "Инспекция по труда - Враца" - гр. Враца

тел.: 092 / 66 38 47; 092 / 66 63 03

Сайт на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

 

Комисията за защита на потребителите 

Национален телефон на потребителя - 0700 /111 22

Звено гр. Враца тел.: 092 / 66 10 38

Сайт на Комисията за защита на потребителите

 

Комисия за защита на конкуренцията

тел.: 02 / 935 62 22 - информация и сигнали

тел.: 02 / 935 61 13 - деловодство

тел.: 02 / 935 61 15 ; 02 / 935 61 88 - пресцентър

факс: 02 / 980 73 15

Сайт на Комисия за защита на конкуренцията
 

Денонощна гореща телефонна линия за пострадали от насилие  жени, юноши и деца - 0800 / 18 676

Районни управления

Районно  управление „Полиция”- гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 80 420; 0973 / 89 610

Сайт на МВР 
 

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 80 657

Сайт на МВР 
 

Районен съд - гр. Козлодуй

тел.: 0973 / 89 670 - гражданско деловодство
тел.: 0973 / 80 373 - административен секретар
тел: 0973 / 89 671 - наказателно деловодство
тел: 0973 / 80 631 - Бюро "Съдимост"
факс: 0973 / 89 696 

Сайт на Районен съд - гр. Козлодуй

 

Районна прокуратура Козлодуй

тел.: 0973 / 80 509 - деловодство

 

Пробационна служба - звено Козлодуй

тел.: 0973 / 80 516

 

Нотариус - Валентин Иванов Митов

тел.: 0973 / 80 389

 

Нотариус - Емилия Карамфилова

тел.: 0973 / 86 655

Медицински и здравни центрове

МБАЛ „Св. Иван Рилски”

тел.: 0878 638037 - директор

Сайт на МБАЛ „Св. Иван Рилски”

 

Бърза помощ
тел.: 0085 / 987 155

Сайт на Бърза помощ, филиал Козлодуй 
 

МЦ „Дарис”
тел.: 0973 / 89 300

Сайт на МЦ "Дарис" 
 

МЦ „Здраве 1”
тел.: 0973 / 80 065
Сайт на МЦ "Здраве 1", гр. Козлодуй

 

Здравна каса Козлодуй

тел.: 0973 / 81 158

Сайт на Национална здравноосигурителна каса

 

Районна здравноосигурителна каса - Враца

тел.: 092 / 686 110

факс: 092 / 686 111

 

Регионална здравна инспекция - Враца

тел.: 092 / 626 377

Сайт на Регионална здравна инспекция - Враца

 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца

тел.: 092 / 629 211 - дежурен телефон
тел.: 0893 / 393 185 - дежурен телефон извън работно време

Сайт на Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца

 

Комунални услуги

Електрохолд България            
Информационна линия - 0700 / 10 010

Гореща линия по етични въпроси - 0800 / 19 129

факс: 02 / 8959 667

Сайт на Електрохолд България

 

ВиК

Ръководител район, Йордан Йорданов - 0882 / 37 13 41

Касиер-домакин, Мария Такова - 0882 / 29 17 96

Адрес на управление: гр. Козлодуй, ул. "Ломска" 18

E-mail: kozlodui@vik-vratza.eu

Сайт на ВиК Враца 
 

Отоплителна централа

тел.: 0973 / 80 578

 

Техем
тел.: 0700 / 1 28 28 - национален телефон
тел.: 0973 / 75 848 - офис Козлодуй

 

Бруната
тел.: 02­ / 9155 716 - справки и информация

тел.: 0887­ / 620 195 - справки и информация

тел.: 0888­ / 006 734 - монтаж и сервизно обслужване

 

Транспорт

Областно пътно управление - Враца

тел.: 092 / 623 346 - директор

факс/тел.: 092 / 625 522 - деловодство

 

Автогара Козлодуй
тел.: 0973 / 80 917

 

"АнДжи Такси"
тел.: 0973 / 80 620

Сайт на " АнДжи Такси", гр. Козлодуй 
 

„Корект такси”
тел.: 0973 / 80 415

Сайт на "Корект такси", гр. Козлодуй 
 

Пощенски и куриерски услуги

Български пощи - Козлодуй
тел.: 0973 / 81 301; 0973 / 81 312; 0973 / 81 270

Сайт на Български пощи

 

„Еконт Експрес” - гр. Козлодуй
тел.: 0882 / 526 708 - офис 1 гр. Козлодуй
тел.: 0882 / 527 172 - офис 2 гр. Козлодуй

Национален телефон за заявка на куриер - 0 / 7001 7300

Национален GSM за заявка на куриер - 0885 / 654 321

Сайт на „Еконт Експрес”

 

„Speedy” - гр. Козлодуй

Национален телефон за заявка на куриер - 0 / 7001 7001

Национален GSM за заявка на куриер - 1 / 7001 7001

Сайт на „Speedy”

Медии 

 Вестник "Конкурент"

тел.: 0893 / 323 501 

Сайт на вестник "Конкурент" 
 

Телевизия Виж ТВ

тел.: 0878 / 890 899

Сайт на град Козлодуй 
 

Вестник „Козлодуй днес”

тел./факс: 0973 / 82 930

 Сайт на град Козлодуй

 

Други

1

Национално сдружение на общините в Република България

2

Област Враца

3

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

4

Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци"

5

"Атоменергоремонт" АД

6

За Христо Ботев

7

Информационен портал Козлодуй

 

https://www.livechatalternative.com/