Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121H7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H83

Информация, класифицирана като служебна тайна

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 10.09.2021

Списък
на категориите информация създавана, обработвана и съхранявана в Община Козлодуй, подлежащи на квалификация като „Служебна тайна” 2017 г.


 1. Информация, свързана с отсрочването от повикване във Въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника, ако тя не изисква по- висока степен на класификация, съгласно чл.43, ал 1 и ал 2 от Закона за отбраната и въоражените сили на РБългария.
 
- Заявки и отчети за отсрочване от повикване във въоръжените сили на офицери, сержанти и войници от резерва и на техника от Националното стопанство отнасящи се за отделни търговски дружества и организации.
- Заповеди, разпореждания и указания по планирането, организацията на дейностите свързани с отбранително-мобилизационната подготовка на отделните търговски дружества, организации и други, несъдържащи информация представляваща държавна тайна.
 
 
2. Информация, свързана със чл.2 от Закона за защита на личните данни.
 
- Обработването от гл. специалист ”Човешки ресурси” лични данни на служителите от администрация.
 
 
3. Информация, свързана с дейността на Общинския съвет по сигурността съгласно чл.44, ал 3 и ал 4 от Закона за отбраната и въоражените сили на РБългария.
- Заповеди за поименния състав на общинския съвет по сигурността и темите в годишния план за заседанията на съвета не включващи въпроси, чието съдържание представлява държавна тайна.
- Данни за вида, възможностите и схемата на сигнално-охранителната инсталация в сградите на общинския администрация.

 

Изготвил:
Виолета Илиева – служител по сигурността на информацията и ОМП община Козлодуй

https://www.livechatalternative.com/