Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H07

Достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 04.07.2023

 

Програма Достъп до Информация

Основни направления на дейността 
- Наблюдение и застъпничество за модерно законодателство в областта на свободата на информация 
- Наблюдение на практиките 
- Правна помощ при търсене и откази за предоставяне на информация 
- Разясняване на стандартите в областта на свободата на информация

Основни причини за приемане на законите за достъп до информация/свобода на информацията 
- Борба с корупцията 
- Граждански контрол върху процеса на взимане на решения 
- Отговорно, прозрачно и отчетно пред обществеността управление 
- Информирано участие на гражданството

Принципи за свободата на информацията 
- Максимална откритост на институциите, упражняващи власт, към обществото 
- Заседанията на органите на власт са публични 
- Правото на информация е принципът, а държавната и друга защитена от закона тайна е изключение от този принцип 
- Защита на правото на информация пред съда 
- Предоставяне на частичен достъп

Вътрешни стандарти за свободата на информацията 
- Конституция на Република България - чл. 41 
- Решение на Конституционния съд No.7 по дело No.1 от 1996 г. 
- Закон за достъп до обществена информация – 7 юли 2000 г., бр.55 на ДВ, бр.1 от 4.01.2002, бр.45 от 30.04.2002 
- Закон за администрацията – чл.2, ал.3; чл.19 
- Закон за защита на личните данни 
- Закон за защита на класифицираната информация 
- Закон за опазване на околната среда 
- Наредба за регистъра на административните структури и актове

Индивидуални актове 
- Заповед на министъра на държавната администрация от април 2001г. до директорите на дирекции “Информация и връзки с обществеността” и “Правителствена канцелария” в МС 
- Заповед на министъра на финансите за определяне на таксите по ЗДОИ

Кой има право на достъп до информация? 
ВСЕКИ: 
- Български гражданин 
- Чужд гражданин или лице без гражданство 
- Юридическо лице – българско и чуждестранно

Кой е задължен да предоставя информация по ЗДОИ? 
- Всички държавни органи 
- Органите на местното самоуправление – кметове и общински съвети 
- Публичноправни субекти 
- Физически и юридически лица за дейността им финансирана от държавния бюджет 
- Средствата за масова информация за определени категории информация

Определението на обществена информация 
- Свързана с обществения живот и дава възможност да се състави мнение за дейността на задължените субекти 
- Създава се и се съхранява от задължените субекти независимо от носителя

Видове обществена информация 
- Официална информация – съдържа се в актовете на органите на власт (чл.10) 
- Служебна информация – събира се, създава се и се съхранява във връзка с официалната, или по повод дейността на органите и техните администрации (чл.11)

Задълженията на органите по ЗДОИ за активно разпространение на информация,Чл. 14 
- Да публикуват или съобщават информация за своята дейност 
- Да съобщават информация, когато тази информация: 
• Може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество 
• Опровергава недостоверна информация 
• Следва да бъде изготвена и предоставена по силата на закон

Задълженията на Ръководителите на административните структури за публикуване на обществена информация, Чл. 15 
- Описание на правомощията, функциите и отговорностите на администрацията 
- Описание на информационните масиви и ресурси 
- Наименование, адрес и работно време на звеното по заявленията

Принципи на прилагането на ограниченията 
- Предвидено в закон 
- Цели защитата на посочените в Конституцията права и законни интереси 
- Налагането на ограничението е пропорционално на целта 
- Ограничението е необходимо “в демократичното общество”: 
• Тестът за значителна вреда 
• Тестът “баланс на интереси”

Ограниченията според ЗДОИ 
Чл. 37 ал.1 
- Държавна тайна 
- Служебна тайна 
- Случаите по чл.13, ал.2 
- Засягане на интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие

Достъпът до служебна информация може да бъде ограничен когато чл.13, ал.2 
- Оперативна подготовка на актовете и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, становища и консултации) 
- Мнения и позиции във връзка с преговори 
- Това ограничение не може да се прилага след изтичане на 2 години от създаването на тази информация

Защита на интересите на трети лица 
- Търсената обществена информация се отнася до трето лице 
- Необходимо е неговото съгласие 
- Ако няма съгласие, информацията се предоставя в обем и по начин, който да не разкрива информацията на третото лице 
- Не е необходимо съгласието, когато самото то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена (чл. 31 ал.5)

https://www.livechatalternative.com/