Z6_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VL1FF4
Z7_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VL1VG3

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 16.03.2022
Последна актуализация: 17.03.2022

Администрацията на Община Козлодуй се ангажира да осигури достъп до https://kozloduy.bg в съответствие с чл. 58в от Закона за електронното управление, чл. 19, ал. 2 и 4 и чл. 39, 39а от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор - по-долу "Директивата" (ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1), Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11 октомври, 2018 г. за създаване на образец на декларация за достъпност в съответствие с Директивата и стандарта Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).
Настоящата декларация се отнася до осигуряване на  уебсайт kozloduy.bg на институционална идентичност и достъпност за максимално широка група потребители, независимо от използваните технологии и умения.
Стандартът, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание, е EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). 

Статус на съответствие
Настоящият уебсайт частично съответства на посочения стандарт, поради непълно наличие на alt текст.
Ние активно работим за подобряване на достъпността и използваемостта на тази интернет страница. В тази си дейност се придържаме към своята политика за достъпност, налични стандарти, добри практики и нормативни изисквания към интернет страници и портали на държавната администрация.
В своята работа се ръководим от основната цел на интернет страницата на общинска администрация Козлодуй - чрез насочен към потребителя дизайн и интерфейс да:
- предоставя публична информация за резултатите от своята дейност;
- предоставя връзка към административните услуги, включително и електронни, извършвани от Община Козлодуй;
- осъществява достъп до публични информационни ресурси и отворени данни;
- дава възможност на потребителя да изразява мнението си или отправя сигнал и запитвания в удобен за него вид;
- осъществява връзка с други институции от държавната администрация при осигуряване на оптимална достъпност на съдържанието за хората с увреждания чрез използване на съвременни технологии.
Като има предвид бързото развитие на информационните технологии, администрацията на Община Козлодуй се ангажира непрекъснато да развива технологично своята интернет страница с оглед постигане на високи стандарти на достъпност и използваемост на нейното съдържание.

Изготвяне на настоящата декларация за достъпност
Тази декларация е изготвена на 21.09.2020 година.
Методът, използван за изготвяне на декларацията е самооценка (член 3, параграф 1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията (1)).
Декларацията бе последно преразгледана на 21.09.2020 година.

Обратна информация и данни за контакт
За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: obshtina.kozloduy@gmail.com

Данни за контакт с длъжностно лице, отговарящо за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна връзка са тел. 0973/ 85 832, email: disandulova@kozloduy.bg.

Процедура по прилагане
Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година и на основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за електронното управление (ЗЕУ), в Общинска администрация Козлодуй е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:
- Сигнали, подадени по реда на ЗЕУ за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Общинска администрация Козлодуй, се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Община Козлодуй всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. на адрес: гр. Козлодуй, ул. "Христо Ботев" № 13 или се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор; по електронен път: на obshtina.kozloduy@gmail.com или чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги https://egov.bg.
- Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
- Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис; когато сигналът е подаден чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги, отговорът,  подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис се връща чрез този портал; в останалите случаи - на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.
Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция "Електронно управление", на адрес: ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000 или по електронен път на mail@e-gov.bg.
Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

https://www.livechatalternative.com/