Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник-кметове на Община Козлодуй

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.03.2024

 

ИВАЛИНА БАНОВА

заместник-кмет на общината

 

Снимка на Ивалина Банова

 

Пряко ръководи и контролира дейността на дирекция „Административно и информационно обслужване”.

 

Стая: №209

Телефон: 0973/85 802

Email: isbanova@kozloduy.bg

Приемен ден: вторник (14.00 – 16.00 ч.)

Записване за приемен ден - на гише „Деловодство” в Център за административно обслужване или на телефони: 0973/85 837; 85 830; 85 831

 

Професионална реализация:    
от 2022 г. – заместник-кмет на община Козлодуй
2020 – 2022 г. – директор на дирекция „Административно и информационно обслужване” в Община Козлодуй
2008 – 2020 г. – секретар на Община Козлодуй
2000 – 2008 г. – директор на дирекция „Административно правно и информационно обслужване” в Община Козлодуй
1989 – 2000 г. – специалист „ЕСГРАОН” и началник на отдел „Административно и правно обслужване на населението” в Община Козлодуй
Завеждащ личен състав в АПК – Козлодуй
 

Образование:
1993 – 1997 г. – Стопанска академия „Д.А. Ценов”, специалност „Публична администрация”, степен „магистър”

1988 - 1991 г. - Полувисш институт по икономика и управление, специалност "Държавно управление и администрация", степен "професионален бакалавър"

 

Функции:
– Подпомага дейността на кмета, като орган на изпълнителната власт в провежданата от него политика. 
– Организира, координира и контролира дейността на дирекция „Административно и информационно обслужване”.
– Ръководи дейността на редица помощни органи, които се създават по силата на действащите закони или актове на Министерски съвет или заповеди на кмета. 
– Дава разпореждания за изпълнение решенията на Общински съвет – Козлодуй и заповедите и разпоредбите на кмета.
– Организира процеса на разработване на проекти за стратегии, програми, планове и наредби.


 

ЗОРНИЦА СИМЕОНОВА
заместник-кмет на общината


Зорница Симеонова

 

Пряко ръководи и контролира дейността на дирекция „Хуманитарни дейности”.

 

Стая: №201
Телефон: 0973/85 861
E-mail: zmsimeonova@kozloduy.bg
Приемен ден: вторник (10.00 – 12.00 часа) 
Записване за приемен ден – на гише „Деловодство” в Център за административно обслужване или на телефон 0973/ 85 837; 85 830; 85 831

 

Професионална реализация:    
от 2023 г. – заместник-кмет на община Козлодуй
2011 – 2023 г. – управител на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”, с. Хърлец
2007 – 2011 г. – специалист в отдел „Реализация на договорите” във фирма „Енемона” АД
2006 – 2007 г. – завеждащ „Център за социална рехабилитация и интеграция”, с. Бутан
2004 – 2006 г. – експерт „Подготовка, проучване и привличане на инвестиции” в Кметство Бутан

 

Образование:
2017 – 2019 г. – Стопанска академия „Д. А. Ценов”, специалност „Управление на човешките ресурси”, степен „магистър”
1994 – 2000 г. – Технически факултет на Университет по хранителни технологии, специалност „Автоматизация на производството в промишленост”, степен „магистър” 

 

Функции:
–    Подпомага дейността на кмета, като орган на изпълнителната власт в провежданата от него политика. 
–    Организира провеждането на политиките на община Козлодуй в областта на образованието, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МК БППМН), младежките дейности и детските политики, спорта и туризма, културата и вероизповеданията, здравеопазването, интеграцията, социалните дейности и услуги на територията на общината, както протокола, връзките с обществеността. 
–    Организира, координира и контролира дейността на дирекция „Хуманитарни дейности”. 
–    Ръководи дейността на редица помощни органи, които се създават по силата на действащите закони или актове на Министерски съвет или заповеди на кмета. 
–    Дава разпореждания за изпълнение решенията на Общински съвет – Козлодуй и заповедите и/или разпоредбите на кмета. 
–    Организира процеса на разработване на проекти за стратегии, програми, планове и наредби.


 

ГЪЛЪБИН МЛАДЕНОВ
заместник-кмет на общината
 

Гълъбин Младенов

 

Пряко ръководи и контролира дейността на: 
–    Общинско предприятие „Комунална дейност” 
–    Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”

 

Стая: №205
Телефон: 0973/85 863
E-mail: gcmladenov@kozloduy.bg
Приемен ден: четвъртък (10.00 – 12.00 часа)
Записване за приемен ден – на гише „Деловодство” в Център за административно обслужване или на телефон 0973/85 837; 85 830; 85 831

 

Професионална реализация:    
от 2023 г. – заместник-кмет на община Козлодуй
2019 – 2023 г. – oбщински съветник в Общински съвет – Козлодуй 
2016 – 2023 г. – управител на фирма „Електро пуск” ООД, гр. Козлодуй
2001 – 2016 г. – ръководител направление доставки във фирма „Енемона” АД в гр. София 

 

Образование:
2018 – 2019 г. – Национален военен университет „Васил Левски”, специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника”, степен „инженер бакалавър”
2015 – 2018 г. – Технически университет, Колеж по енергетика и електроника, специалност „Промишлена топлоенергетика”, степен „професионален бакалавър”
2002 – 2006 г. – Международен Славянски институт, специалност „Счетоводство, анализ и одит”, степен „бакалавър”

 

Функции:
–    Подпомага дейността на кмета, като орган на изпълнителната власт в провежданата от него политика. 
–    Ръководи, координира и контролира дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”, като организира изпълнението и отчетността на работата по поддържане на чистотата, сметоизвозването и комуналната дейност. 
–    Организира, координира и контролира дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”. 
–    Ръководи дейността на редица помощни органи, които се създават по силата на действащите закони или актове на Министерски съвет или заповеди на кмета. 
–    Дава разпореждания за изпълнение решенията на Общински съвет – Козлодуй и заповедите и/или разпоредбите на кмета. 
–    Ръководи, координира и контролира работата на общинска администрация в областта на общинската политика по поддържане на обществения ред и сигурност, в ефективно сътрудничество с органите на МВР и другите институции по въпросите за обществения ред, за безопасността на движението и да контролира приложението на Наредбите на Общински съвет – Козлодуй, които ги регламентират. 
–    Организира процеса на разработване на проекти за стратегии, програми, планове и наредби.
 

 

ПРАВОМОЩИЯ НА ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕТЕ

Чл. 12. (1) При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от заместник-кметовете.
(2) Кметът на общината определя със заповед заместник-кметове в съответствие с одобрената численост и структура на общинската администрация и определя техните функции.
(3) Заместник-кмет може да бъде освободен без предизвестие, със заповед на кмета на общината.
(4) Заместник-кметовете не са държавни служители.
(5) Заместник-кметовете изпълняват задачите, които им се възлагат от кмета на общината или произтичат от нормативни актове в сферите на дейности, за които отговарят и се отчитат пред него за изпълнението им.
(6) Заместник-кметовете ръководят дейността на редица помощни органи, които се създават по силата на действащите закони или актове на Министерски съвет, или заповеди на кмета.
(7) Заместник-кметовете, по компетентност, присъстват на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас.
(8) За дейността си заместник-кметовете отговарят пред кмета на общината.
Чл. 13. (1) Заместник-кметовете подпомагат кмета при осъществяване на неговите правомощия в следните области:

  • устройство на територията;
  • екология и чистота;
  • икономическо развитие;
  • земеделие;
  • политика на общината по отношение на енергийната ефективност и приложението на възобновяеми енергийни източници, проекти и програми в тези области на дейност;
  • координират и контролират дейността на дирекция „Устройство на територията”;
  • координират и контролират дейността на дирекция „Хуманитарни дейности”;
  • координират и контролират дейността на дирекция „Обществени поръчки и проекти”;
  • координират и контролират дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”;
  • координират и контролират дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама".

(2) заместник-кметовете ръководят и осъществяват цялостен контрол при изпълнението на дейностите и задачите, произтичащи от функционалната им компетентност

https://www.livechatalternative.com/