Z6_PPGAHG80093SD0Q3SC54RH3QS6
Z7_PPGAHG80093SD0Q3SC54RH3Q21

Работно посещение в Исландия по проект „Играем, учим се и заедно растем”

Дата на публикуване: 12.09.2023
Последна актуализация: 02.10.2023

  

 

 

     В периода 2 – 6 септември се осъществи предварително планирана работна среща с цел обмяна на опит между Община Козлодуй, Бенефициент по проект №BGLD-2.003-0012 „Играем, учим се и заедно растем”, и партньора от Исландия – Асоциация в обществена полза O.M.A.H.A.I..

    В работната група участваха Лиляна Рашкова, секретар на Община Козлодуй, Ирина Николчева – главен експерт „Предучилищно образование”, и Венелин Велчев, член на управителния съвет на Сдружение „Социален диалог – 2001”, гр. Габрово, партньор по проекта на Община Козлодуй. 
    Участниците от България бяха посрещнати в гр. Рейкявик от д-р Хода Табет, председател на управителния съвет на O.M.A.H.A.I. Тя бе основен домакин и организатор на цялото посещение в Исландия. Със своето изключително топло отношение и отзивчивост, д-р Табет допринесе за натрупване на още познания за страната, за природните забележителности, за устройството на работа на неправителствените организации и най-важното – за работата с междукултурни общности. Организацията O.M.A.H.A.I. работи с много деца, младежи и родители, с особено внимание и отношение към майчиния език и приобщаващите политики. 
     По време на визитата от домакина бяха организирани редица работни срещи. В рамките на програмата групата посети 3 детски градини, център за ранно обучение и исландски университет. 
     Групата се придружаваше от Брите Харксен, национален експерт за ранно детско образование. Тя е и педагог в частна детска градина, включена в работната програма. При посещението в частната детска градина работната група се запозна с иновативни практики и интересни методи за работа с децата.
     От посещението в първата детска градина стана ясно колко много различия съществуват между двете образователни системи – българската и исландската. Основната програма в детските градини в Рейкявик е насочена към прилагане на допълнителни образователни политики. Една от целите е да се даде възможност на всеки човек да стане активен член на исландското общество, независимо от произхода си или от коя държава идва, като това се поставя в основата на ранното детско развитие. Конкретно в столицата на Исландия се отпускат допълнителни средства за деца, които са от други държави. 
     Първото посещение бе в детска градина, в която 85% от децата са от други националности. Основните ценности, заложени при работата с децата, са радост, приятелство и уважение. Екипът на детската градина включва един специалист, чиято основна функция е да контактува с родителите, двама педагози – директор и старши учител, които подпомагат методическата дейност на неквалифицираните учители.
     При едно от посещенията си в детските градини групата от България имаше възможност да се запознае с Весела Дукова, която е преподавател в Исландския университет и провежда курсове за преквалификация на чуждестранни работници, работещи в детски градини. Тя живее вече 25 години в Исландия. Освен преподавател в университета е и заместник-директор на детската градина, посетена от българския екип. Весела Дукова сподели, че през 2021 година в Исландия са родени 2 061 деца, на които един от родителите е чужденец. За същата година в детските градини на островната държава се обучават 1 901 деца с чужд майчин език. 
     В последния ден от програмата бе проведена среща с председателя на асоциацията на майчиния език в Исландия, д-р Рената Емилсон Пескова. Тя разказа, че от няколко години работи в неправителствена организация, чиято основна цел е да популяризира Конвенцията по правата на детето на ООН, според която всяко дете има равни права и това включва и правото да се обучава на майчин език. В Исландия се провежда целенасочена политика за развитието на държавата като мултикултурно общество. 
     В рамките на посещението българската група имаше възможност да посети исландско семейство, на Брите Харксен, която представи културата на острова.
     „Д-р Хода Табет ни даде различни идеи за индивидуална и групова работа с малцинства, предостави ни и доста литература и източници, които бихме могли да използваме конкретно в нашата работа на терен с нашите ромски общности”, обобщи Лиляна Рашкова – секретар на Община Козлодуй.   
     С пътуването до гр. Рейкявик, Исландия се поставиха основите на ползотворно сътрудничество и засилване на двустранните отношения между България и Исландия.

 

    Проект №BGLD-2.003-0012 „Играем, учим се и заедно растем” е финансиран по процедура BGLD-2.003 „Образование и грижи в ранна детска възраст” на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. 


Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея.


 

Work visit to Iceland under the project “We play, learn and grow together”

 

    In the period 2 – 6 September, a pre-planned work meeting was held with the aim of exchanging experience between the Municipality of Kozloduy, Beneficiary under project №BGLD-2-0012 “We play, learn and grow together”, and the partner form Iceland – Association for public benefit O.M.A.H.A.I..
   Liliana Rashkova, secretary of Kozloduy Municipality, Irina Nikolcheva – chief expert “Preschool Education”, and Venelin Velchev, member of the management board of “Social Dialogue – 2001” Association, Gabrovo, project partner of Kozloduy Municipality, participated in the working group.
   The participants from Bulgaria were welcomed in the city of Reykjavik by Dr. Hoda Tabet, chairman of the management board of O.M.A.H.A.I. She was the main host and organizer of the entire visit to Iceland. With her extremely warm attitude and responsiveness, Dr. Tabet contributed to the accumulation of more knowledge about the country, about the natural attractions, about the organization of work of non-governmental organizations and most importantly – about the work with intercultural communities. The organization O.M.A.H.A.I. works with many children, young people and parents, with particular attention and attitude to native language and inclusive policies. 
    During the visit, the host organized a number of work meetings. As part of the program, the group visited 3 kindergartens, an early learning center and an Icelandic university. 
    Britte Harksen, a national expert on early childhood education, joined the group. She is also a teacher in a private kindergarten included in the work program. During the visit to the private kindergarten, the work group learned about innovative practices and interesting methods of working with children.
    From the visit to the first kindergarten, it became clear how many differences exist between the two educational systems – the Bulgarian and the Icelandic. The core curriculum in Reykjavik kindergartens is aimed at implementing additional educational policies. One of the goals is to enable every person to become an active member of Icelandic society, regardless of their background or which country they come from, by laying the foundation for early childhood development. Specifically, in the capital of Iceland, additional funds are allocated for children who are from other countries. 
    The first visit was to a kindergarten where 85% of the children are from other nationalities. The main values involved in working with children are joy, friendship and respect. The kindergarten team includes one specialists, whose main function is to contact parents, two educators – a director and a senior teacher, who support the methodological work of unqualified teachers.
    During one of their visits to kindergartens, the group from Bulgaria had the opportunity to meet Vesela Dukova, who is a teacher at the University of Iceland and conducts retraining courses for foreign workers working in kindergartens. She has been living in Iceland for 25 years. In addition to being a teacher at the university, she is also the deputy director of the kindergarten visited by the Bulgarian team. Vesela Dukova shared that in 2001, 2061 children were born in Iceland, one of whose parents is a foreigner. For the same year, 1901 children with a foreign native language were educated in the kindergartens of the island state. 
    On the last day of the program, a meeting was held with the president of the Native Language Association in Iceland, Dr. Renata Emilsson Peskova.      She said that for several years she has been working in an NGO whose main goal is to promote the UN Convention on the Rights of the Child, according to which every child has equal rights, and this includes the right to be educated in the native language. In Iceland, a purposeful policy for the development of the country as a multicultural society is carried out. 
     During the visit, the Bulgarian group had the opportunity to visit an Icelandic family, Britte Harksen, who presented the culture of the island.
    „Dr. Hoda Tabet gave us different ideas for individual and group work with minorities, and provided us with a lot of literature and sources that we could use specifically in our field work with our Roma communities”, summarized Liliana Rashkova – secretary of Kozloduy Municipality.   
    With the trip to the city of Reykjavik, Iceland, the foundations were laid for fruitful cooperation and strengthening of bilateral relations between Bulgaria and Iceland.

     Project No. BGLD-2.003-0012 “We play, learn and grow together” is financed under procedure BGLD-2.003 “Early childhood education and care” of the Program “Local development, poverty reduction and improved inclusion of vulnerable groups” through the Financial mechanism of the European Economic Area 2014-2021. 

 

The program operator of the “Local Development, Poverty Reduction and Improved Inclusion of Vulnerable Groups” Program is not responsible for the content of the publication and the way the information in it may be used.


 

https://www.livechatalternative.com/