Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна и жилищни сгради”

Дата на публикуване: 17.03.2021
Последна актуализация: 10.09.2021

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“,  

Процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3”, код на процедурата BG16RFOP001-2.003

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.003-0052-C01/29.09.2020 г.

 

Размер на БФП: 1 490 003.36 лв.

Дата на стартиране 29.09.2020 г.

Дата на приключване 29.03.2023 г.

 

Проектното предложение предвижда реализиране на мерки за енергийна ефективност и дейности по конструктивно укрепване в 2 многофамилни жилищни сгради - ж.к. 3, блок № 17, ж.к. 2, блокове № 39, № 40 и № 41 и една административна сграда, находяща се на ул. „П. Р. Славейков” № 8, гр. Козлодуй.

С реализирането на проекта се цели:

- Да се достигне най-малко клас на енергопотребление „С”;

- Подобряване комфорта на обитаване в жилищните сгради и постигане на нормативно определените параметри на средата за отопление и осветление;

- Оптимизиране на бюджетните разходи в резултат на постигнатите икономии на енергия от изпълнените енергоефективни мерки, спрямо нормативно определените за предходни периоди;

- Удължен експлоатационен срок на жилищната инфраструктура и на техните инсталации и съоръжения;

- Подобряване качеството на живот и атрактивност в община Козлодуй;

- Намаляване въглеродните емисии и парникови газове.

- Подобряване качеството на атмосферния въздух.

 

Планираните дейности ще доведат до подобряване на енергийните и експлоатационните характеристики на обществените и жилищните сгради, което ще позволи устойчивото им управление и поддръжка, и намаляване на крайното потребление на енергия.