Z6_PPGAHG80093SD0Q3SC54RH3EG7
Z7_PPGAHG80093SD0Q3SC54RH3EO0

Размери на актуалните данъци

Дата на публикуване: 17.03.2021
Последна актуализация: 25.01.2024

Размер на местните данъци за 2024 г.

Определени на основание Наредба № 13 на ОБС гр.Козлодуй

 

 

1. Данък недвижими имоти

- Размерът на данъка върху жилищните имоти се определя в размер на 2,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот;

- Размерът на данъка върху нежилищните имоти се определя в размер на 3,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

 

2. Данък върху наследствата

- за братя и сестри и техните деца –0,7 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;

- за лица, извън посочените в т. 2.1 - 5 на сто за наследствен дял над 250 000 лв

 

3. Данък върху даренията

- 0,7 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;

5 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а";

3,3 на сто, при безвъзмездно придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.

 

4. Данък при възмездно придобиване на имущество

– 3,0 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

 

5. Данък върху превозните средства

За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5т годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК х ЕК

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1.

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

 

  1. Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила по следната формула:

ИмК=СkW х Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва:

  1. до 55 kW включително – 0,55 лв. за 1 kW;
  2. над 55 kW до 74 kW включително – 0,74 лв. за 1 kW;
  3. над 74 kW до 110 kW включително – 1,52 лв. за 1 kW;
  4. над 110 kW до 150 kW включително – 1,69 лв. за 1 kW;
  5. над 150 kW до 245 kW включително – 2,20 лв. за 1 kW;
  6. над 245 kW – 2,90 лв. за 1 kW.

 

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината на производство,включително годината на производство

Коефициент

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

 

  1. Екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила в следните граници:

Екологична категория

Коефициент

без екологична категория, с екологична категория „Евро 1“ и „Евро 2“

1,1

„Евро 3“

1

„Евро 4“

0,9

„ Евро 5“

0,7

„ Евро 6“ и „ ЕЕV”

0,5

 

Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери:

1. товарно ремарке – 6 лв.

2. къмпинг ремарке - 12 лв.

 

Данъкът за мотопеди е в размер 12 лв., а за мотоциклети, както следва:

1. до 125 куб. см включително – 14 лв.

2. над 125 до 250 куб. см включително – 30 лв.

3. над 250 до 350 куб. см включително – 42 лв.

4. над 350 до 490 куб. см включително – 60 лв.

5. над 490 до 750 куб. см включително – 90 лв.

6. над 750 куб. см – 120 лв.

 

Данъкът за триколесно превозно средство на база общото тегло е както следва:

1. до 400 кг включително – 5 лв.

2. над 400 кг – 7 лв.

 

Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1. до 22 места, вкл. мястото на водача –60 лв. 

2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 120 лв.

 

Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т., но не повече от 12 т. - 14 лв. за всеки започнати 750 кг. товароносимост.

 

Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке:

Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона): Данък (в лева)
  равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси
А) с две оси  - 18 10 34
  18 20 34 77
  20 22 77 176
  22 25 228 410
  25 26 410 720
  26 28 410 720
  28 29 398 479
  29 31 479 786
  31 33 786 1090
  33 38 1090 1657
  38 - 1208 1643
Б) с три и повече оси 36 38 768 1066
  38 40 1066 1474
  40 - 1474 2180

 

Данък за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите - 60 лв.

 

Данък за автокранове с товароподемност над 40 т. - 120 лв.

 

Данък за трактори:

- от 11 kW до 18 kW включително - 6 лв.;
- над 18 kW до 37 kW включително - 8 лв.;
- над 37 kW - 12 лв.
 

Данъкът за други самоходни машини е в размер 25 лв.

 

Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства е в размер 50 лв.

 

Данък за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. 

Брой оси на моторното превозно средство Допустима максимална маса Данък (в лв.)
  равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси
А) с две оси 12 13 36 73
  13 14 73 201
  14 15 201 284
  15 - 284 643
Б) с три оси 15 17 73 127
  17 19 127 260
  19 21 260 338
  21 23 338 520
  23 - 520 810
В) с четири оси 23 25 338 343
  25 27 343 535
  27 29 535 850
  29 - 850 1260

 

Данък за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите – в размер 1,20 лв. за всеки започнат бруто тон; 

 

Данък за корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища – в размер 1,20 лв. за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и в размер 0,12 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона; 

 

Данък за един джет – в размер 120 лв.;

 

Данък за ветроходни и моторни яхти – в размер 24 лв. за всеки започнат бруто тон; 

 

Данък за скутери – в размер 3,24 лв. за киловат;

 

Данък за влекачи и тласкачи – в размер 0,17 лв. за киловат;

 

Данък за речни несамоходни плавателни съдове – в размер 0,60 лв. за тон максимална товароносимост.

 

Данък за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети – 24 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло; 


Данък за параплан – 14 лв.;

Данък за делтаплан –14 лв.;

Данък за мотоделтаплан – 24 лв.;

Данък за свободен балон –36 лв.;

Данък за планер – 36 лв.
 

Туристически данък:
1. Категория 1 звезда – 1,00 лв. за нощувка
2. Категория 2 звезди – 1,20 лв. за нощувка
3. Категория 3 звезди – 1,50 лв. за нощувка
4. Категория 4 звезди – 1,80 лв. за нощувка
5. Категория 5 звезди – 2,00 лв. за нощувка

 

Данък върху таксиметров превоз но пътници за 2024 г. – 300,00 лв.
 

pdf logo Ставки по патентен данък за 2024 г.

 

https://www.livechatalternative.com/