Z6_PPGAHG80093SD0Q3SC54RH3ED6
Z7_PPGAHG80093SD0Q3SC54RH3ET1

Информация относно издаване на удостоверение за наличие или липса на задължение към ТД на НАП по чл. 87, ал.6 от ДОПК

Дата на публикуване: 17.03.2021
Последна актуализация: 21.03.2024

Община Козлодуй има възможността да приема искания за издаване и да връчва заверени копия от издадените от НАП „Удостоверениe за наличието или липсата на задължения” на физически лица. 
Издадените документи имат силата на издадените от НАП оригинали. 
Услугата е безплатна и се извършва в рамките на 7(седем) работни дни.
Предоставената на общината възможност позволява на гражданите да спестят пътуването до поделението на НАП Враца и посещението на фронт-офиса му.
Гражданите могат да подават своето „Искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения”, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), в дирекция „Местни данъци и такси” при юрисконсулт г-жа Ивалина Петрова-Драганова – тел. 0973/ 80 196.

pdf logoИскане за издаване на документ

https://www.livechatalternative.com/