Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0
Такса битови отпадъци – размер и начини на определянето й Размери на актуалните данъци Информация относно издаване на удостоверение за наличие или липса на задължение към община Козлодуй по ЗМДТ Информация относно издаване на удостоверение за наличие или липса на задължение към ТД на НАП по чл. 87, ал.6 от ДОПК Съобщения по чл. 32 ДОПК

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.03.2024

Адрес: гр. Козлодуй, ул. "Хаджи Димитър" № 1

email: chmarinova@kozloduy.bg

Телефон за контакти:

0973/80 063 – главен експерт местни данъци и такси
0973/80 196 – счетоводство МДТ
0973/80 351 – директор на дирекция
 

 

 

Kozloduy logoПроверка на МДТ


Важно за нотариусите! От 1 януари 2020 година данък при възмездно придобиване на имущество за община Козлодуй е в размер на 3% върху стойността на имуществото.

Информация за размера на заплатения данък по чл.49, ал.2 от ЗМДТ и основата, върху която е заплатен може да предоставите на  e - mail адрес: mdt.obshtina.kozloduy@gmail.com


В общинският бюджет постъпват следните местни данъци:

1.    Данък върху недвижимите имоти
2.    Данък върху наследствата
3.    Данък върху даренията
4.    Данък при възмездно придобиване на имущества
5.    Данък върху превозните средства
6.    Патентен данък
7.    Туристически данък
8.    Други местни данъци, определени със закон


epay Плащане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

Сметка за местни данъци и такси

BG 53 UNCR 7000 8425 0650 66 при УниКредит Булбанк АД

Списък на използваните кодове за вид плащане за сметка 7311 “Разпределяеми приходи на местните бюджети” 

44 14 00 – Патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници

44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти и лихви върху данъка

44 22 00 – Данък върху наследствата

44 23 00 – Данък върху превозните средства и лихви върху данъка

44 24 00 – Такса битови отпадъци и лихви върху таксата

44 25 00 – Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

44 28 00 – Туристически данък

44 34 00 – Други данъци и лихви върху тях

44 65 00 – Глоби

44 80 07  – Административни услуги

https://www.livechatalternative.com/