Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSO1E2
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSO1U4

Младежки практики

Дата на публикуване: 09.03.2021
Последна актуализация: 11.10.2021

Общински детски и младежки парламент – община Козлодуй (ОДМП)

ОДМП е независимо доброволческо формирование на деца и млади хора от община Козлодуй, осъществяващо своята дейност съгласно законите на Република България. Младежкият парламент има собствен устав и ръководство, които се избират от неговите членове.
Целта на ОДМП е насочена към обединяване усилията на децата и младите хора с тези на ОбС Козлодуй и Общинска администрация, училищните ръководства и настоятелства, законоустановените  неправителствени организации и др. за развитието и активното участие на децата и младите хора в живота на община Козлодуй.
За осъществяване на своята цел ОДМП:
1.    Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективното развитие на децата и младите хора, както и за решаването на текущи проблеми, свързани с дейността му.
2.    Участва чрез избрани свои представители в работата на комисиите на ОбС Козлодуй, когато се обсъждат въпроси, касаещи детското благосъстояние.
3.    Участва съвместно с Общинска администрация, гр. Козлодуй в организацията по реализирането на взетите решения от ОбС Козлодуй по въпроси, касаещи детското благосъстояние.
4.    Реализира идеи и проекти за организиране на свободното време на децата и младите хора в извънучилищни дейности.
5.    Участва в създаването и реализирането на образователни програми по проблемите на децата и младите хора в следните съдържателни аспекти: здравно образование, сексуално образование и превенция на СПИН, гражданско образование, мирно решаване на конфликти и умения за водене на спорове, професионално ориентиране и подготовка за кариерно развитие, образование и възпитание за околна среда, превенции на зависимостите (наркомании, алкохол, тютюнопушене), превенция и противодействие срещу настъплението на деструктивни секти и религиозни движения, противодействие срещу агресивността, насилието и обществения нихилизъм, работа с връстници и други.
6.    Взима участие за осъществяване на взаимодействия с други организации на общинско, регионално и национално ниво.
7.    Участва в планиране и реализиране на дейности, заложени в Общински календар „Младежки дейности“.
За повече информация посетете този линк: https://www.facebook.com/odmp.kozloduy
 

https://www.livechatalternative.com/