Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KP1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12126

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 29.08.2023

МБАЛ “Св.Иван Рилски“ ЕООД


Болницата се състои от четири функционално обособени структурни блока:


КОНСУЛТАТИВНО – ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

В състава на консултативно – диагностичния блок са разкрити и функционират приемно консултативни кабинети:

- вътрешен кабинет

- неврологичен кабинет

- педиатричен  кабинет

- акушеро-гинекологичен кабинет

- хирургичен кабинет

- кабинет по физикална и рехабилитационна медицина

- Отделение по образна диагностика

- Медико-диагностична лаборатория - клинична и микробиологична  

- ТЕЛК

 

СТАЦИОНАРЕН БЛОК

Вътрешно отделение - 34 легла. В отделението се лекуват пациенти със следните заболявания: гастроентерологични, кардиологични, нефрологични, заболявания на дихателната система, диагностика и лечението на сърдечно-съдови, белодробни и ендокринни заболявания.

Отделение по педиатрия - 10 легла-диагностично уточняване и лечение на деца

Акушеро-гинекологично отделение - 15 легла-обслужва родилки,гинекологично болни и бременни жени

Хирургично отделение - 14 легла - заболявания в областта на коремната хирургия, съдовата система, ортопедична и травматологична патология

Отделение по нервни болести - 12 легла

Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) - 6 легла - комплексно постоперативно лечение, обезболяване, седиране и пълноценно парентерално хранене на оперирани болни.

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина (ОФРМ) - 14 легла - Заболявания на опорно-двигателния апарат.

Операционен блок

 

БОЛНИЧНА АПТЕКА

Открита през 1997г.-затворен тип, т.е.работи само за нуждите на стационара.

.

АДМИНИСТРАТИВНО - СТОПАНСКИ БЛОК

- Административен отдел;

- Стопански отдел;

- Помощни служби;

 

За контакти: МБАЛ “Св.Иван Рилски “ ЕООД

ул. ”Кирил и Методий” №1

Факс:0973/8 07 14

E-mail:mbal_kz@mail.bg, mbal_kz@abv.bg

Управител: Д-р Николай Димов тел: 0879985035

Главна мед.сестра: Господинка Йорданова

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР”ДАРИС”ЕООД - Гр. Козлодуй

 

Град Козлодуй, Ул. ”София” №13

Телефон: 0973 89 300/0973 89 311

GSM: 0887253723   0878 944744

Медицински управител:Д-р Боряна Добрева-Златанова

Първият медицински център разкрит в града. В него работят висококвалифицирани специалисти и функционират следните кабинети:

Вътрешени болести:

Д-р Боряна Добрева-Златанова

Радиобиология:

Д-р Боряна Добрева-Златанова

Детски болести и хомеопатия:                      Ендокринология и болести на обмяната:

Д-р Павлина Николова                                   

Акушерство и гинекология:                          Физиотерапия и рехабилитация:

Д-р Румяна Димова                                           Д-р Вилияна Борисова

Неврология:                                                      Очни болести:

Д-р Дечо Иванов

Д-р Евгения Гетова                                               

Гастроентерология:                                          


УНГ болести:

Д-р Росен Белчев

 

МЦ ”ДАРИС”ЕООД е лицензиран да извършва  лечебно - диагностични прегледи; профилактични прегледи; специализирани медицински прегледи със заключение за работа в йонизираща среда /АЕЦ;АЕР и др./; клинико-лабораторни изследвания; фиброгастроскопии; колоноскопии; ЕКГ; физиотерапия и рехабилитация; ехография на коремни органи, щитовидна жлеза; Доплерова сонография.


Има разкрита и функционираща Служба Трудова Медицина “ДАРИС КОНСУЛТ”ООД

Ръководител СТМ:инж.Дарина Златанова


СТМ  е лицензирана от Министерство на здравеопазването да подпомага работодателите при извършване оценка на риска за здравето и безопасността на работното място,съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба№ 3 на Министерство на здравеопазването за службите по трудова медицина.


Работно време: Понеделник до Петък

От 7:30ч.до 19:30ч.

Събота от 9:00ч.до 15:00ч.

 

МЦ”ЗДРАВЕ 1” ЕООД

 

Гр.Козлодуй, ул.”Славейков” № 4

Управител: Д-р Петя Стояновска

Медицински център “Здраве 1” ЕООД  е лечебно заведение за специализирана медицинска помощ, което осъществява профилактика, диагностика и лечение.

Здравното заведение работи по договор с НЗОК и Доброволни здравно осигурителни фондове.


В центъра работят силно мотивирани и висококвалифицирани специалисти:


1. Д-р Биляна Стояновска - ендокринология и болести на обмяната , вътрешни болести,  ехография на щитовидна жлеза и коремни органи.

2. Д-р Ралица Вътова - вътрешни болести, кардиология, ехокардиография.

3. Д-р Румен Тихолов - вътрешни болести, пулмология.

4. Д-р Петя Стояновска - акушерство и гинекология, ехографска диагностика.

6. Д-р Антонина Атанасова - вътрешни болести, ехография на коремни органи.


За контакти:0973/8 00 65; 0878619077

Работно време: Понеделник до петък

От 10:00 до 12:00ч. и от 14:00 до 18:00ч.

https://www.livechatalternative.com/