Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Проведе се учредително събрание на сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група-Козлодуй, Мизия и Хайредин“

Дата на публикуване: 09.06.2023
Последна актуализация: 09.06.2023

 

 

     На 16 Май от 16 часа в заседателната зала на Община Козлодуй се проведе учредително събрание на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Козлодуй, Мизия и Хайредин“, в изпълнение на дейностите по проект:  „Помощ за подготвителни дейности за създаване на „Местна инициативна група  Козлодуй, Мизия и Хайредин" и разработване на многофондова стратегия за водено от общностите местно развитие 2021 – 2027“, по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.


    Събранието беше открито от кмета на Община Козлодуй, г-жа Маринела Николова, която запозна присъстващите с основната цел на проекта и разясни процедурата по провеждане на събранието. На него присъстваха 29 учредители- представители на Община  Козлодуй, Мизия и Хайредин, представители на Неправителствени организации, фирми, земеделски производители и физически лица, регистрирани  на територията на трите общини, За председател на Учредителното събрание бе избрана г-жа Диана Паунова, представител на „Пауни“ ЕООД, гр. Козлодуй, а за протоколчик Таня Тодорова Младенова- представител на НЧ „Никола Йонков Вапцаров-1927“ с. Хърлец .


    Учредителите с пълно мнозинство гласуваха и приеха следните решения:

  • Учредяване и регистриране на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група  – Козлодуй, Мизия и Хайредин ”;
  • Приемане на Устав на Сдружение “МИГ Козлодуй, Мизия и Хайредин ”;
  • Избиране на членове и председател на Управителния съвет на Сдружението. Учредителите гласуваха управителен съвет от 7 члена, а за председател на управителния съвет бе избрана г-жа Маринела Николова


    С реализирането на проекта и прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие се цели по-устойчиво, по-балансирано и дългосрочно развитие на селските общини. Поради интегрирания и многосекторен подход, в стратегията ще се заложат разнообразни мерки за развитие, за осигуряване на баланс между всички сектори - модернизация на селското стопанство и повишаване конкурентоспособността на фирмите, подобряване на инфраструктурата – техническа и социална, запазване на културното наследство, опазване на околната среда, създаване на нови работни места, интеграция на маргинализирани общности и хора с увреждания.

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

ПроектBG06RDNP001-19.610-0077, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.