Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г.

Дата на публикуване: 03.08.2022
Последна актуализация: 03.08.2022

О Б Я В А

На основание на чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 5, ал. 7 от Наредба № 18 на Общински съвет, Козлодуй за провеждане на обществени /публични/ обсъждания в община Козлодуй и чл. 48, ал. 1 от Наредба № 17 на Общински съвет, Козлодуй за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Козлодуй, 

 

Общински съвет, Козлодуй 
организира

публично обсъждане 

на Годишния отчет за изпълнение на бюджета
на община Козлодуй за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г.

 

 

  • Дата на обсъждането: 15.08.2022 г.
  • Начален час: 12.00 ч.
  • Място на провеждане: Сградата на общината, заседателна зала, ІІ етаж 
  • Дневен ред на обсъждането: 

          - Годишен отчет от кмета на община Козлодуй за изпълнението на бюджета за 2021 г. по показатели.
          - Обсъждане с присъстващите представители на местната общност. 

 

Материалите на хартиен носител са на разположение на гражданите в Центъра за административно обслужване в сградата на община Козлодуй, ул. „Христо Ботев” № 13, всеки делничен ден от 8.00 до 17.00 ч. и на електронната страница на община Козлодуй на адрес: www.kozloduy.bg

Мнения, препоръки и въпроси могат да се изпращат на посочените адреси: obsavetkozloduy@kozloduy.bg и obshtina.kozloduy@gmail.com .

 

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА /п/
Председател на Общински съвет, Козлодуй
 

pdf logo Годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г.