Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800PDS306AJB7CR5J3F4

Покана за обществено обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен дълг от община Козлодуй

Дата на публикуване: 07.02.2024
Последна актуализация: 09.02.2024

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 
НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

          На основание чл.4, т.1 и чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг и чл.11 от Наредба №18 за провеждане на обществени /публични/ обсъждания в община Козлодуй, община Козлодуй кани всички граждани и заинтересовани лица да участвате в обществено обсъждане, относно предложение за поемане на дългосрочен общински дълг през 2024 година, предназначен за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност.
          1. Предназначение на дълга - осигуряване на финансови средства за реализиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност:
          •    "Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на град Козлодуй", подмярка 7.2. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Стойност на проекта: 1 942 509.98 лв. без ДДС 
          •    „Модернизация на образователната среда в ДГ "МИР", Национален план за възстановяване и устойчивост. Стойност на проекта: 1 262 283.19 лв. с ДДС 
          •    „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване на община Козлодуй“, Национален план за възстановяване и устойчивост. Стойност на проекта: 211 476,60 лв. с ДДС 
          •    „Мултифункционални игрища за спорт с преместваемо покритие и обслужваща сграда“ Стойност на проекта: 4 769 064 лв. с ДДС
          •    “Реконструкция и рехабилитация на системата за външно изкуствено осветление в гр. Козлодуй“ Стойност на проекта: 4 542 406 лв. с ДДС
          2. Максимален размер на дълга – до 4 166 848 лв. (четири милиона сто шестдесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и осем лева).
          3. Начин на финансиране – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.
          4. Начин на обезпечаване – учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Козлодуй, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Козлодуй  по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
          5. Място и дата на провеждане на обсъждането –  15.02.2024 г. от 12:00 часа в сградата на община Козлодуй, малка заседателна зала, ет. 1-ви, ул. „Христо Ботев“ № 13.
          Материалите по проекта можете да намерите на сайта на община Козлодуй www.kozloduy.bg и на таблото за обяви в сградата на община Козлодуй.
          Предложения, свързани с намерението за поемане на дългосрочен дълг от община Козлодуй ще се приемат в Център за административно обслужване на Община Козлодуй и на електронен адрес: obshtina.kozloduy@gmail.com до 16.03.2024 г.
       

 

С уважение,

инж. МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на община Козлодуй

 

pdf logo Информация за проектите

 Сграда на община Козлодуй
https://www.livechatalternative.com/