Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800PDS306AJB7CR5J3F4

Покана за обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 на Общински съвет за замяна на земеделски земи – собственост на граждани и юридически лица

Дата на публикуване: 01.04.2024
Последна актуализация: 03.04.2024

ПОКАНА


ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове се организира обществено обсъждане на


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 на Общински съвет за замяна на земеделски земи – собственост на граждани и юридически лица


• Дата на провеждане: 10.04.2023 г.
• Час на провеждане: 13:00 ч.
• Място на провеждане: ул. „Христо Ботев“ № 13, сградата на община Козлодуй заседателна зала, II-ри етаж
• Дневен ред на общественото обсъждане:
           1. Представяне на проекта от вносителя. 
           2. Обсъждане на проекта с присъстващите представители на местната общност.
• Лице за контакт: Галина Христова – директор на дирекция „Финансово-стопански дейности“
• Телефон за връзка: 0973/85 816 

 

   Желаещите представители на местната общност могат да се запознаят с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 на Общински съвет за замяна на земеделски земи – собственост на граждани и юридически лица на хартиен носител в Центъра за административно обслужване на община Козлодуй, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч. или на интернет страницата на общината на адрес: www.kozloduy.bg

 

 

инж. МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на община Козлодуй

https://www.livechatalternative.com/