Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800PDS306AJB7CR5J3F4

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура " Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост

Дата на публикуване: 11.03.2024
Последна актуализация: 11.03.2024

 

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е втори етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Настоящият втори етап предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 80% от допустимите разходи и приемането на проектни предложения да приключи на 28.03.2024 г.
    Крайни получатели по настоящата процедура са Сдружения на собствениците, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/, в допустимите за финансиране сгради. Проектните предложения могат да бъдат подавани само в партньорство с общината, където се намира сградата. Общинска администрация ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му пред Структурата за наблюдение и докладване. 


Важно! Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г. 
    При наличие на свързано строителство при кандидатстващи няколко блок-секции в една сграда, следва групата от блок-секции да кандидатстват с едно проектно предложение. В тази връзка е необходимо за групата от блок-секции* да бъде създадено и регистрирано едно сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.


*Блок секция е строителна единица със самостоятелно функционално предназначение, която притежава отделни ограждащи от външния въздух конструкции и елементи (стени, покрив, вкл. деформационна фуга м/у свързано застроени блок – секции) и има самостоятелно обособен генератор на топлина (абонатна станция, отоплителен котел или друг генератор) /студ или няма генератор на топлина/студ. Блок секция е и вход/входове, които покриват изискванията по предходното изречение.


Допустимите дейности за финансиране са:

 • Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:
 •  По външните сградни ограждащи елементи-

-    подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
-    топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);

 • По системите за поддържане на микроклимата:

-    ремонт, модернизация или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност, в границите на вътрешната отоплителна инсталация и без да се засягат съоръжения и арматурата собственост на топлофикационни предприятия, регистрирани по Закона за енергетиката;
-    реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата;
-    ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
-    инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;

 • Поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия, бойлери за гореща вода към общите части на системата (не за индивидуално ползване на СО), ако са предписани в енергийното обследване;
 • Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект;
 • Ремонт на покрив (скатен или плосък покрив), който може да включва дейности по възстановяване на покрития,  хидроизолация, обшивки,  водоотвеждаща система – допустимо само при предписана в енергийното обследване  енергоспестяваща мярка „Топлоизолация на покрив“;
 • СМР, които произтичат от нормативни изисквания свързани с безопасната експлоатация на сградите и са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата и СМР, които са нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация:
 • СМР, свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите, но в същото време създават пряка опасност за преките ползватели или неотстраняването им би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще;
 • СМР, свързани с осигуряване на пожарна безопасност, изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на жилищната сграда.

Няма да се финансират:
•    Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти;
•    Подмяна на асансьори с нови или втора употреба;
•    Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти;
•    Изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата;
•    Ремонт и подмяна на ВиК инсталации.

 

Изисквания за постигнати енергийни параметри от приложените мерки: 

 •   След изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) сградите следва да постигат клас на енергопотребление „В” или по-висок и минимум 30% спестяване на първична енергия.

 Мерки за енергийна ефективност ще се изпълняват въз основа на обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. Обследването за енергийна ефективност следва да бъде придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ). Докладът от обследването за енергийна ефективност следва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, определени в приложимата подзаконова нормативна уредба. Наличието на енергийно и техническо обследване (включително сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация и технически паспорт) е предварително условие за кандидатстване по настоящата процедура.

 

Важно! Сертификатите за енергийна ефективност на сградите следва да бъдат издадени в съответствие с актуалната към момента на кандидатстване наредба по чл. 48 от ЗЕЕ. Представеният сертификат трябва да е в съответствие с изискванията към енергийните характеристики, определени в Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за технически изисквания към енергийните характеристики на сгради (обн. ДВ, бр. 92 от 2022 г.).

Сдруженията на собствениците се обръщат за партньорство към общината, на чиято територия се намира тяхната сграда/блок-секция/група от свързани блок-секции, като подават заявление за участие по образец.
За сградата/блок-секцията/групата от свързани блок-секции следва да бъде представено:
1.    Заявление за участие;
2.    Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;
3.    Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
4.    Документи свързани с проведените общи събрания за създаване на СС или други документи свързани с вземане на решения от страна на етажната собственост. 
5.    Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти, в случай че са поискани от общинската администрация;
6.    Други документи, необходими за изготвянето на проектното предложение и изпълнението на проекта.

 

!!! Всяко сдружение на собствениците финансира изцяло със собствени средства следните дейности:

 • Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
 • Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и на технически паспорт на сградата;
 • Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 • Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
 • Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
 • Въвеждане на обекта в експлоатация;
 • Публичност и информация на проекта;
 • Организация и управление на проекта. 

Приложения за попълване от Сдруженията на собствениците

 

Краен срок за подаване на документи в Община Козлодуй: 22.03.2024 г.

 

За допълнителна информация: 
Община Козлодуй, дирекция „Обществени поръчки и проекти“, тел. 0973/85-819

https://www.mrrb.bg/bg/zapoved-za-uduljavane-sroka-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-ii-87356/

https://www.livechatalternative.com/